velikost textu

Řešení mezinárodních sporů - vybrané aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řešení mezinárodních sporů - vybrané aspekty
Název v češtině:
Řešení mezinárodních sporů - vybrané aspeekty
Název v angličtině:
International Dispute Settlement - selected aspects
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Laušmanová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
187292
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní spor, zásada pokojného řešení sporů, mediace
Klíčová slova v angličtině:
international dispute, principle of peaceful settlement of disputes, mediation
Abstrakt:
Řešení mezinárodních sporů – vybrané aspekty Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty způsobů řešení mezinárodních sporů, a to jak v současnosti, tak i v historii mezinárodního práva. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které jsou dále členěny podle rozsahu dané problematiky. První kapitola se zabývá vymezením mezinárodního sporu. Kromě uvedení definice a jejího původu je v této kapitole rovněž věnován prostor rozboru povinnosti států řešit spory mezi sebou a povinnosti řešit spory pokojnými prostředky. Druhá kapitola se pak věnuje historickému vývoji řešení mezinárodních konfliktů, zmiňuje Haagské mírové konference, založení Společnosti národů, Briand-Kellogův pakt, založení Organizace spojených národů a další důležité milníky. Následující kapitola se pak zaměřuje na rozbor zásady pokojného řešení sporů a její vztah k ostatním zásadám mezinárodního práva veřejného. Čtvrtá kapitola, která je obsahově nejrozsáhlejší, se zabývá jednotlivými způsoby řešení sporů, a to jak diplomatickými, tak i judiciálními. Každému způsobu je věnován samostatná část zabývající se stručným vývojem dané metody, porovnání s ostatními způsoby a rovněž i zhodnocením využití dané metody v praxi. Poslední kapitola je věnována vybranému způsobu řešení mezinárodních sporů, a to mediaci. Dílčí podkapitoly se věnují metodám mediace, mediátorům. V neposlední řadě je pak věnován prostor rozboru případu argentinsko-chilského sporu o oblast průlivu Beagle. Tento případ byl výjimečný jednak délkou trvání samotného sporu, následně i délkou procesu mediace a v neposlední řadě pak postavou mediátora, kterým byl samotným papežem pověřený kardinál Samoré. Cílem práce je obecná analýza jednotlivých způsobů pokojného řešení sporů a jejich porovnání, a rovněž pak i rozbor vybraného způsobu, mediace, a zhodnocení jejího užití na konkrétním případu. Klíčová slova: mezinárodní spor, zásada pokojného řešení sporů, mediace.
Abstract v angličtině:
International Dispute Settlement – selected aspects Abstract This diploma thesis deals with selected aspects of the international dispute settlement not only in current international public law but also in its history. The thesis is divided into five chapters which are also further divided into a number of subchapters depending on the complexity of each topic. The first chapter is dedicated to the definition of international dispute. Apart from that the chapter also deals with the obligation of states to settle their disputes and to settle them by peaceful means. The historical background of the international dispute settlement is described in the second chapter. Important events such as Hague Peace Conferences, founding of the League of Nations, the Briand-Kellog Pact and founding of the United Nations among others are all mentioned in this chapter because of their impact on the course of this field of international relations. The third chapter focuses on the analysis of the principle of the peaceful settlement of disputes and its link to other related principles of international law. The fourth chapter is dedicated to individual means of peaceful settlement. Every method is described individually, with a brief historical background, comparison to other methods and analysis of the application on specific cases. The last chapter is focused on the selected method, which in this case is mediation. The chapter is divided into subchapters dedicated to different methods of mediation or to the role of the mediator. A separate subchapter is dedicated to the analysis of the Beagle Channel case, a dispute between Argentina and Chile which was mediated by Cardinal Samoré appointed by the Pope. The aim of this thesis is a general analysis of each of the means of peaceful settlement, their comparison as well as analysis of the selected method, mediation, and evaluation the use of this method in the conflict between Argentina and Chile. Key words: international dispute, principle of peaceful settlement of disputes, mediation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Laušmanová 552 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Laušmanová 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Laušmanová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 152 kB