velikost textu

Porozvodová péče o děti v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porozvodová péče o děti v ČR
Název v angličtině:
Post-Divorce Child care in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Loužecká Beerová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
187291
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porozvodová péče, rozvod, výlučná péče, společná péče, střídavá péče
Klíčová slova v angličtině:
post-divorce care, divorce, exclusive care, common care, alternating care
Abstrakt:
Abstrakt - Porozvodová péče o děti v ČR Rigorózní práce se zabývá problematikou porozvodové péče v České republice, tedy procedurou, jež vyústí v uspořádání rodinných poměrů mezi rodiči a dětmi po jejich rozvodu či rozchodu. Přes historický exkurz a přes hledání definice pojmu porozvodové péče bylo nutno podstatou část práce věnovat rozvodu samotnému, neboť nejen, že zvolená forma rozvodu (rozvod sporný, rozvod nesporný) zásadně ovlivňuje budoucí rodinné uspořádání, zároveň je to právě rozvod, jež je příčinou i následkem porozvodové péče. Stěžejní část práce je věnována současné úpravě porozvodového uspořádání. Komplexní pojetí této problematiky si vyžádalo seznámení se nejen s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úpravou a rovněž s dalšími aktéry tohoto procesu, neboť do úpravy vztahu mezi rodičem a dítětem nevstupuje toliko soud, ale i další instituce jakými je OSPOD, znalci, širší rodina… Porozvodová péče může být realizována ve svých zákonných modelech. Soud je tak v otázce úpravy poměrů mezi rodiči a nezletilým oprávněn rozhodnout v souladu s nejlepším zájmem dítěte pouze o výlučné péči jednoho rodiče, o péči střídavé či péče společné. Každá s sebou přináší své výhody a nevýhody, každá má svou vlastní historii a každá má svou vlastní budoucnost, jež je dána společenskými trendy, a to nejen v otázce péče samotné, ale zároveň i v otázkách s péčí spojených, jakými jsou problematika výživného či problematika styku s druhým rodičem. Jedním z nejaktuálnějších trendů je vzestup střídavé péče, upřednostňované Ústavním soudem České republiky a požadované zejména ze strany otců. Zdá se však, že dramatičnost tohoto vzestupu je dána spíše mediální atraktivitou než faktickým stavem, kdy analýzou statistických ročenek Ministerstva vnitra a následně vlastní analýzou opatrovnických rozsudků okresních soudů v Ústeckém kraji bylo potvrzeno, že porozvodové péči vévodí a dominuje výlučná péče matky, zatímco ostatní formy jsou spíše okrajové. 1 Tato práce nenašla nejspravedlivější porozvodové uspořádání, ale akcentovala to, že při jejím hledání je nutno naslouchat těm, o kterých je rozhodováno, dětem a tomu co si přejí. 2
Abstract v angličtině:
Abstrakt Post-Divorce Child Care in the Czech Republic The rigorous thesis discusses the topic of post-divorce care in the Czech Republik, i.e. the procedure, which results in the arrangement of family relationships between parents and children after their divorce or separation. Through the historical excursion and through the search for the definition of the concept of post-divorce care, essence of the work has to be focused on the divorce itself, because it is not only that the chosen form of divorce (contested divorce and uncontested divorce) fundamentally affects the future family arrangement, at the same time, it is divorce, which is a cause and a consequence of post-divorce care. The main part of the thesis is devoted to the current modification of post- divorce arrangement. The author of the work had to get acquainted not only with the national, European and international laws, but also with other members in this process, since the regulation of the relationship between the parent and the child is not only about a court, but also other institutions such as OSPOD, experts, a wider family ... Post-divorce care can be implemented withinlegal models. In the matter of adjustment to relationships between the parents and the minor, the court is entitled to decide, in accordance with the best interests of the child, in favour of the exclusive care of one parent, ofthe alternating care or common care. Each type of care represents its own advantages and disadvantages, each has its own history and each has its own future, which is determined by social trends, not only in the matterof care itself, but also in related care issues such as nutrition or issues of contact with the other parent. One of the most recent trends is the rise of alternating care, which is preferred by the Constitutional Court of the Czech Republic and required in particular by the fathers. However, it seems that the drama of this rise is given more media attraction than the actual situation, when analyzing the statistical yearbooks of the Ministry of Interior and subsequently own analysis of the custody judgments of the district courts in the Ústí nad 1 Labem region, it was confirmed that post-divorce care is dominated by and dominates the exclusive care of the mother, while the other forms are rather marginal. This thesis has not found the fairest post-divorce arrangement, but stressed that while pursuing it, it is necessary to listen to those who are directly impacted, the children and what they hope for. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Loužecká Beerová 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Loužecká Beerová 341 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Loužecká Beerová 273 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB