velikost textu

Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz
Název v angličtině:
Comparison of expected and observed impacts of wind turbines on landscape character
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Kočárková
Vedoucí:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Oponent:
ThLic. Mgr. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.
Id práce:
187279
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Krajina a společnost (NKRAS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz. Větrné elektrárny jsou stavby velkých rozměrů, které mohou způsobit pohledové znečištění krajiny. Jedná se o nový a unikátní prvek v krajině. Jejich počet se za posledních patnáct let významně zvětšil. Cílem diplomové práce je porovnat, zda zhotovená krajinářská hodnocení vybraných větrných elektráren odhadla jejich vliv na krajinný ráz, či zda byly předpokládané vlivy na krajinný ráz podhodnoceny nebo nadhodnoceny. Pro porovnání pozorovaných a očekávaných dopadů větrných elektráren na krajinný ráz byla vybrána tři zájmová území, ve kterých se nacházejí větrné elektrárny: Dětřichov u Frýdlantu, Petrovice a Zlatá Olešnice. Dílčími cíli bylo porovnání fotodokumentace realizovaných větrných elektráren s jejich počítačovými vizualizacemi. Práce je doplněna rozhovory se zástupci místní samosprávy, které sledují jejich postoj k větrným elektrárnám v obci a okolí. Výsledky porovnání předpokládaných a pozorovaných vlivů vybraných větrných elektráren na krajinný ráz ukázaly, že v lokalitách Dětřichova u Frýdlantu a v Petrovicích byly předpokládané vlivy větrných elektráren podhodnoceny. Zatímco ve Zlaté Olešnici se ukázaly předpokládané vlivy VTE na krajinný ráz shodné s těmi pozorovanými. Klíčová slova: krajinný ráz, krajina, větrné elektrárny, EIA, pohledová exponovanost
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation compares expected and observed impacts of wind turbines on landscape character. Wind turbines are large-scale constructions with a significant interference on landscape which can cause visual pollution. It is a new and unique element of landscape. Its number has increased significantly over the last fifteen years. The aim of this thesis is to compare whether the landscape assessments of selected wind turbines were done correctly or whether expected impacts on landscape character were underestimated or overestimated. Three areas of interest including wind turbines were selected for the comparison of observed and expected impacts of wind turbines on the landscape character: Dětřichov u Frýdlantu, Petrovice and Zlatá Olešnice. The partial objective of the thesis was to compare the photographic documentation of wind turbines with their computer visualizations. This research is complemented with interviews with local government representatives, which describe their attitude towards wind turbines in the municipality and its surroundings. Results of the comparison of expected and observed impacts of wind turbines on landscape character have shown that in Dětřichov u Frýdlantu and in Petrovice expected impacts of wind turbines were overestimated. In Zlatá Olešnice, expected impacts of wind turbines on the landscape character were in agreement with those observed. Key words: landscape character, landscape, wind turbines, EIA, visibility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kočárková 4.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kočárková 15.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kočárková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kočárková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Treml, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 152 kB