velikost textu

Působení školní psycholožky/psychologa v oblasti učitelského vyhoření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení školní psycholožky/psychologa v oblasti učitelského vyhoření
Název v angličtině:
School psychologist´s work in teacher´s burnout syndrome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Bartoňová
Vedoucí:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Id práce:
187275
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní psychologie, učitelé, vyhoření, prevence, řešení
Klíčová slova v angličtině:
school psychology, teachers, burnout syndrome, prevention, intervention
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá působením školních psychologů/psycholožek v oblasti učitelského vyhoření. Cílem předkládané práce je zjistit a popsat, jak školní psychologové/psycholožky vnímají syndrom vyhoření a jakým způsobem přispívají k prevenci či samotnému řešení syndromu vyhoření u učitelů/učitelek na základních školách, kde působí. Teoretická východiska se věnují vymezení školní psychologie vzhledem k aktuální legislativě a na základě dostupných výzkumů. Důraz je přitom kladen na práci školních psychologů/psycholožek s vyučujícími. Dále pojednávají o syndromu vyhoření, jeho příčinách, projevech, prevenci, ale i možnostech řešení. Přičemž pozornost je věnována především učitelství jako rizikovému povolání. Empirická část seznamuje s průběhem a výsledky kvalitativního výzkumu. Ten byl realizován prostřednictvím rozhovorů s 10 školními psycholožkami a 1 školním psychologem. Prostřednictvím jejich analýzy jsem zjistila, že školní psycholožky a psycholog vnímají syndrom vyhoření u učitelů/učitelek jako aktuální téma a učitelství jako rizikové povolání. Ve škole nevyužívají žádné diagnostické nástroje pro zjištění profesní spokojenosti učitelů/učitelek a ani jimi nedisponují. V některých případech však situaci ve škole monitorují. Svým působením na škole přispívají k prevenci učitelského vyhoření, i když ne vše, co dělají je s vědomím prevence vyhoření. Vědomí možnosti jejich pomoci však samo působí preventivně. Preventivní charakter podle nich mají především individuální konzultace, které učitelům/učitelkám poskytují. Dále pak braní konkrétních žáků z hodin či organizování výjezdů, seminářů a supervizí, které usilují o psychickou pohodu učitelů/učitelek. Zároveň také pracují s učiteli/učitelkami, které identifikují jako „vyhořelé“. Nabídnou jim pomoc, snaží se zmapovat konkrétní situaci, společně hledají nejvhodnější řešení a v závěru je podpoří v jejich nejlepším zájmu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the work of school psychologists in the field of teachers burnout syndrom. The purpose of this study is to describe how the school psychologists perceive burnout syndrome, how they contribute in its prevention and solving this problem in schools. The theoretical part focuses on the definition of school psychology according to current Czech law and available studies. The focus is on the work of school psychologists with teachers. The following chapters describe burnout syndrome, its causes, symptoms, prevention and how to handle it. The focus is on the teachers, whose job can be risky due to burnout syndrome. The practical part includes the results of qualitative research. The research was derived through interviews with 11 school psychologists (10 women and 1 man). According to my analysis I found that the school psychologists view burnout syndrom as a genuine problem and also recognise that being a teacher can be a risky occupation. They do not have any appropriate diagnostic tools to detect the professional satisfaction of the teachers. In some cases they monitor the situation at school. While working, they both consciously and unconsciously contribute to the prevention of the teachers burnout syndrome. When the teachers know that the psychologists are there for them, it can help. The individual consultations by the psychologists provide preventive care for the teachers. The prevetion is also realized by taking the children from the classes, organising trips, seminars and supervision which are aimed to enhance the well-being of the teachers. Plus, they also work with teachers who are already experiencing burnout syndrome. They offer them help and try to map the situaton and they try to find the best solution which leads to the support of the teacher in the end.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Bartoňová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Bartoňová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Bartoňová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Bartoňová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB