velikost textu

Klinická využitelnost české verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání u dospělých pacientů s fyzickým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klinická využitelnost české verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání u dospělých pacientů s fyzickým postižením
Název v angličtině:
Clinical utility of the Czech version of Canadian Occupational Performance Measure for physiucally disabled adults patients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patricie Rusková
Vedoucí:
Mária Krivošíková
Oponent:
Bc. Olga Nováková
Id práce:
187271
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, přístup zaměřený na klienta, Kanadský model výkonu zaměstnávání, všední denní činnosti
Klíčová slova v angličtině:
Canadian Occupational Performance Measure, Client-centered practice, Canadian Model of Occupational Performance, Activities of Daily Living
Abstrakt:
Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení klinické využitelnosti české verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání v obou jeho částech, v oblasti výkonu ADL a v oblasti spokojenosti s výkonem ADL u dospělých osob s fyzickým postižením. Metodika: Předvýzkum byl tvořen 40 osobami s fyzickým postižením s konkrétní specifikací na cévní mozkovou příhodu. Ke sběru sloužila česká verze Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM), test Barthelové (BI) a česká verze Dotazníku subjektivní kvality života (SQUALA). Hypotézy byly ověřeny korelační analýzou pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Výsledky: P-hodnota (p = 0,00001) z testu závislosti naměřených hodnot českou verzí COPM v oblasti výkonu všedních denních činností a BI byla nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05; 0,00001 < 0,05. P-hodnota (p = 0,041) z testu závislosti naměřených hodnot českou verzí COPM v oblasti spokojenosti s výkonem všedních denních činností a dotazníkem SQUALA byla nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05; 0,041 < 0,05. Závěr: Celkové výsledky statistické analýzy nepotvrzují nezávislost naměřených hodnot českou verzí COPM, BI a dotazníkem SQUALA. Byla podpořena vhodnost využití COPM pro oblast výkonu s ADL i soběstačností ADL u dospělých osob s fyzickým postižením specifikovaným na cévní mozkovou příhodu. Klíčová slova: Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, přístup zaměřený na klienta, Kanadský model výkonu zaměstnávání, všední denní činnosti
Abstract v angličtině:
Aim: The aim of diploma thesis was clinical utility of the Czech version of Canadian Occupational Performance Measure (COPM) in both parts. Utility in performance of activities of daily living and utility in satisfaction with performance of activities of daily living for physically disabled adults persons. Methods: The pre-research consisted of 40 persons with physical disability after stroke. For data collection was used Canadian Occupational Performance Measure, Barthel index and Subjective QUAlity of Life Analysis (SQUALA). Hypotheses were vitrificated by correlation analysis using Spearman's Rank Correlation Coefficient. Results: P-value (p = 0,00001) from the test of dependence of measured values by COPM in performance of activities of daily living and BI was lower than level of significance α = 0,05; 0,00001 < 0,05. P-value from the test of dependence of measured values by COPM in satisfaction with performance of activities of daily living and SQUALA questionnaire was lower than level of significant α = 0,05; 0,041 < 0,05. Conclusion: The results of the statistical analysis did not confirm the independence of the measured values by the Czech version COPM, BI and the SQUALA questionnaire. It was supported the using COPM in both parts, in performance of activities of daily living and in satisfaction with performance of activities of daily living for physically disabled adults persons. Key words: Canadian Occupational Performance Measure, Client-centered practice, Canadian Model of Occupational Performance, Activities of Daily Living
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patricie Rusková 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patricie Rusková 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patricie Rusková 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mária Krivošíková 4.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Olga Nováková 7.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB