velikost textu

Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol
Název v angličtině:
The most common economic myths through the prism of liberal economic schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpán Gřešák
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Id práce:
187264
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mýtus, ekonomie, liberalismus
Klíčová slova v angličtině:
myth, economics, liberalism
Abstrakt:
Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních ekonomických škol Abstrakt Diplomová práce se zabývá ekonomickými mýty tak, jak jsou přítomny ve veřejném prostoru. Práce se snaží analyzovat příčiny jejich vzniku a důvody, proč jsou stále ve společnosti akceptovány. Dva zásadní mýty, mýtus spravedlivé ceny a mýtus nemorálnosti zisků jsou v práci rozebrány a podrobeny analýze odborné ekonomické veřejnosti, zejm. zastánců ekonomického liberalismu. Tento široký názorový proud v práci zastupují především tzv. chicagská škola, reprezentovaná zejm. Thomasem Sowellem, a tzv. neorakouská škola, zastoupena Ludwigem von Misesem. V druhé části práce je vykresleno působení mýtu spravedlivé ceny napříč lidskou historií od Babylonu až po dnešní Venezuelu. Vzhledem k tomu, že tento mýtus trvalo objasnit více než 2000 let, je v práci zahrnuta i stručná historie ekonomického myšlení filosofů a ekonomů, jež se tímto problémem zabývali, od Aristotela, přes Tomáše Akvinského až po Alfreda Marshalla. Velká část tohoto ekonomického myšlení je věnována tzv. marginalistické revoluci a jejím důsledkům. Konec druhé části je věnován literatuře zastánců liberálního ekonomického proudu, jež vznikla přímo za účelem vyvrácení tohoto a podobných mýtů. Objasněna je funkce ceny, hodnoty a přidružených ekonomických jevů, jež s těmito prvky ekonomického souvisí. Uvedení ekonomové rovněž sami na příkladech ilustrují jak teoretické tak reálné dopady následování tohoto mýtu. Ve třetí části se práce věnuje mýtu nemorálnosti zisků. Práce analyzuje možné příčiny vzniku tohoto mýtu a jeho ekonomické aspekty, jako je funkce podnikatele, alokační funkce zisku či nutnost tržních incentiv. Vzhledem k tomu, že tento mýtus svou povahou zasahuje do oblasti morální filosofie, je této oblasti rovněž věnována odpověď z díla Ludwiga von Misese. Pro potlačení tohoto mýtu jsou rovněž použity údaje o výši průměrné výše zisku v podnikatelském prostředí. Klíčová slova: mýtus, ekonomie, liberalismus
Abstract v angličtině:
The most common economic myths through the prism of liberal economic schools Abstract The thesis analyses the two grand, persisting economic myths - the myth of just price and the myth of immorality of profits, vis-à-vis the work of scholarly economists, mainly of the liberal persuasion. This broad intellectual current of economic thought is represented by the so called Chicago school of economics, represented by Thomas Sowell, and the so called neo- Austrian school of economics, represented by Ludwig von Mises. The second part of the thesis deals with the myth of just price and it`s presence throughout our history, from ancient Babylon to today`s Venezuela. Since it took almost 2000 years for this myth to be dispelled by economic thought, a brief history of such thought has been incorporsted into the thesis, beginning from Aristotle, through Thomas Aquinas to Alfred Marshall. A big part of this brief history is then dedicated to the so called marginal revolution and the effects thereof. The end of the second part of the thesis concerns itself with the thought of liberal economists, whose work was at least partly dedicated to dispelling of the myth of just price and other economic myths. The thesis attempts to illuminate the role of prices, value and other associated economic phenomena which relate to these terms. The aforementioned economists use historical and hypothetical examples to illustrate the drawbacks of implementing the myth of just price into the books. The third part of the thesis deals with the myth of immorality of profits. The thesis analyses the possible sources of this myth and it`s other economical aspects, such as the role of the entrepreneur in a market economy, the allocation function of profits or the necessity of market incentives. This myth, due to it`s nature, overlaps into the sphere of moral philosophy, and such concerns are adressed in the thesis by Ludwig von Mises. In order to attempt to stifle one of the possible sources of this myth, the thesis presents the average rate of entrepreneurial profit. Keywords myth, economics, liberalism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Gřešák 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Gřešák 367 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Gřešák 363 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D. 154 kB