velikost textu

Cesta k otcovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta k otcovství
Název v angličtině:
The Road to Fatherhood
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Škvařil
Vedoucí:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Id práce:
187262
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
otcovství, partnerství,rodičovství, výchova, zkušenost
Klíčová slova v angličtině:
paternity, partnership, parenthood, education, experience
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zkušenost mužů s přechodem k otcovství v období těhotenství partnerky a prvních měsíců života dítěte. Cílem práce je prozkoumat jejich zkušenost s tímto obdobím a porozumět, jak je v procesu stávání se otcem utvářena otcovská identita. Teoretická část v úvodu pojednává o tématu generativity, jakožto předpokladu pro rodičovství a psychologických koncepcích zaměřených na proces stávání se otcem. Dále se zabývá problematikou stávání se otcem z hlediska různých časových období: příprava na rodičovství, období těhotenství, porod a první rok života dítěte. Následně je popsáno, k jakým biologickým a psychologickým změnám u mužů v procesu stávání se otcem dochází a jaké změny se objevují v partnerském vztahu. Praktická část představuje kvalitativní výzkum uskutečněný s muži, kteří se v nedávné době stali otci. Jejich zkušenost je zjišťována pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum je realizovaný v rámci přístupu interpretativní fenomenologické analýzy. Analýzou rozhovorů se ukázalo, že významnými tématy, která vystupují v průběhu procesu stávání se otcem, jsou téma zodpovědnosti a závazku k dítěti, utváření otcovské identity, otcovství a mateřství, změny v partnerském vztahu a zvládání otcovské role. V praktické části je také popsána jedinečná zkušenost každého účastníka výzkumu. V závěrečné části jsou výsledná data podrobena komparaci s teoretickými a empirickými poznatky odborné literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Otcovství, přechod k otcovství, stávání se otcem, otcovská identita, rodičovství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This master’s thesis is focused on the experiences of men with the transition to fatherhood during the pregnancy period of the partner and the first months of the child’s life. The aim of the study is to explore their experience with this period and to understand how the father identity is formed in the proces of becoming a father. The theoretical part introduces the topic of generativity as a prerequisite for parenting and psychological concepts focused on the process of becoming a father. It also discusses the subject of becoming a father in terms of different time periods: preparation for parenthood, pregnancy, childbirth and the first year of the child's life. Subsequently, it is described which biological and psychological changes occur in men in the process of becoming a father, and what changes occur in a relationship with a partner. The practical part presents qualitative research of men who have recently become fathers. Semi- structured interviews were conducted to discover their experience. The research is done within the framework of the interpretative phenomenological analysis. Analysis of the interviews has shown that the topic of responsibility and commitment to the child, the formation of father identity, fatherhood and motherhood, changes in the relationship, and the management of paternal role are important themes in the process of becoming father. The practical part also describes the unique experience of each participant of the research. In the final part, the resulting data are compared with theoretical and empirical findings of literature. KEY WORDS Fatherhood, transition to fatherhood, becoming a father, father identity, parenthood
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Škvařil 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Škvařil 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Škvařil 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB