velikost textu

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě. Podtitul: Lůžka včasné rehabilitace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě. Podtitul: Lůžka včasné rehabilitace
Název v angličtině:
The role of the occupational therapist in the training of cognitive functions in patients after stroke. Subtitle: Beds early rehabilitation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Wegscheiderová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Piťhová
Oponent:
Yvona Angerová
Id práce:
187260
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cévní mozková příhoda, ergoterapie, kognitivní trénink, individuální kognitivní terapie, skupinová kognitivní terapie
Klíčová slova v angličtině:
stroke, occupational therapy, cognitive training, individual cognitive therapy, group cognitive therapy
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá efektivitou individuální vs. skupinové kognitivní terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě, pomocí cvičných listů a cvičení tužka - papír. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje problematiku tohoto onemocnění a aktuální studie zabývající se kognitivním tréninkem. Hlavním cílem praktické části je porovnání efektivity skupinového a individuálního kognitivního tréninku pomocí intenzivního tréninku kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě (do roka po cévní mozkové příhodě). Dalším cílem práce je pomocí Schwartzovy škály hodnocení terapie zjistit, jak byli pacienti spokojeni s terapií kognitivních funkcí. Do studie bylo zařazeno 20 pacientů, kteří byli vybráni na základě předem stanovených vstupních kritérií. Následně byli rozděleni do dvou skupin po 10 pacientech. Skupina 1 podstoupila individuální kognitivní terapii a skupina 2 skupinovou. U obou skupin probíhala kognitivní terapie třikrát týdně po dobu jednoho měsíce. Doba jedné terapie byla vždy 35-40 minut. Pacienti byli vyšetřeni při vstupním vyšetření pomocí Montrealského kognitivního testu a při výstupním vyšetření byla k tomuto testu přidána Schwartzova škála hodnocení terapie. Výsledky ukázaly srovnatelné zlepšení v Montrealském kognitivním testu v obou skupinách. Dále ukázaly srovnatelnou spokojenost obou skupin s terapií. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ergoterapie, kognitivní trénink, individuální kognitivní terapie, skupinová kognitivní terapie
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the effectiveness of individual vs. group cognitive therapies in stroke patients by training sheets, and pencil-paper exercises. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis describes the issue of this disease and the current study of cognitive training. The main aim of the practical part is to compare the effectiveness of group and individual cognitive training by means of intensive cognitive training in patients after stroke (within a year after a stroke). Another aim of the study is to find out how patients were satisfied with cognitive function by using the Schwartz scale of therapy. The study included 20 patients who were selected based on predetermined entry criteria. Subsequently, they were divided into two groups of 10 patients. Group 1 underwent individual cognitive therapy and group 2 underwent group therapy. In both groups, cognitive therapy was performed three times a week for one month. The time of one therapy was always 35-40 minutes. Patients were examined at baseline with the Montreal Cognitive Test and Schwartz's scale of therapy evaluation was added to the test at the end of the test. The results showed comparable improvements in the Montreal cognitive test in both groups. Furthermore, they showed comparable satisfaction of both groups with therapy. Key words: stroke, occupational therapy, cognitive training, individual cognitive therapy, group cognitive therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Wegscheiderová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Wegscheiderová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Wegscheiderová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Piťhová 4.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta Yvona Angerová 3.32 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB