velikost textu

Protokol pro sběr biofyzikálních parametrů vegetace v terénu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protokol pro sběr biofyzikálních parametrů vegetace v terénu
Název v angličtině:
Field protocol for in-situ biophysical parameters collection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Šudová
Vedoucí:
Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Červená
Id práce:
187253
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
LAI, biofyzikální parametry, protokol, terénní měření, vzorkování
Klíčová slova v angličtině:
LAI, biophysical parameters, protocol, field measurement, sampling
Abstrakt:
Protokol pro sběr biofyzikálních parametrů vegetace v terénu Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je navržení jednotného protokolu pro sběr biofyzikálních parametrů vegetace v terénu na základě dosavadní dostupné literatury a vlastního experimentálního měření. Zavedení jednotných pravidel zahrnující všechny fáze sběru dat včetně doporučené přípravy před měřením, volby vzorkovacího schématu a zpracování naměřených údajů je důležité pro naměření kvalitních terénních dat vhodných pro následnou validaci produktů DPZ. Na základě dostupné literatury jsou zhodnoceny současné metodiky měření LAI dat v terénu a vymezeny základní parametry protokolu. Pro navržení vhodné parametrizace protokolu bylo provedeno vlastní experimentální měření v terénu. Stanovení vhodného počtu dílčích měření v rámci ESU je určeno pomocí vztahu mezi počtem dílčích měření a hodnotou MSE. Pro stanovení vhodného vzorkovacího schématu jsou otestována schémata uvedená v literatuře a vlastní navržená vzorkovací schémata. Na základě dosažených hodnot MSE bylo vyhodnoceno nejvhodnější vzorkovací schéma, které bylo prakticky ověřeno v terénu. Na základě terénního měření přístroji LAI-2200C a AccuPAR LP-80 je porovnána vhodnost přístrojů a naměřené hodnoty LAI. Výsledkem práce je obecný protokol pro sběr dat v terénu a konkrétní protokol pro sběr LAI dat pro obiloviny v terénu, který uživateli zajistí naměření reprezentativních, přenositelných a opakovatelných terénních dat. Klíčová slova: LAI, biofyzikální parametry, protokol, terénní měření, vzorkování
Abstract v angličtině:
Field protocol for in-situ biophysical parameters collection Abstract The main aim of diploma thesis is to design a unified protocol intended for collecting of in-situ biophysical parameters of vegetation based on an up-to-now published literature as well as on my own experimental measuring. The key for measuring of high- quality field data, that are suitable for a subsequent validation of remote sensing products, is an implementation of unified rules as well as all the phases of data collecting, a recommended preparation before the very measuring, the choice of a sampling scheme and a processing of measured data. Based on an accessible literature the current methods of LAI data measuring were evaluated and the basic protocol parameters were defined. For designing of a proper parameterization of this protocol an experimental field measurement was carried out. A determination of a suitable number of partial measurements within ESU is given by a relationship between the number of partial measurements and MSE value. The sampling schemes stated in a literature as well as my own designed sampling schemes are subsequently tested in order to determine a suitable sampling scheme. Based on achieved MSE values the most suitable sampling scheme that was later verified in field measuring was evaluated. Based on a field measuring with a use of LAI-2200C and AccuPAR LP-80 measuring devices a suitability of these instruments was compared. The result of this thesis is a general protocol for field data collecting and a concrete protocol for field LAI data collecting for grains that should ensure the users measuring of the representative, transferable and repeatable field data. Keywords: LAI, biophysical parameters, protocol, field measurement, sampling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Šudová 4.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Šudová 5 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Šudová 227 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Šudová 218 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Červená 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 152 kB