velikost textu

Habitatové nároky levharta sněžného a míra konektivity krajiny Nepálu a Tibetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Habitatové nároky levharta sněžného a míra konektivity krajiny Nepálu a Tibetu
Název v angličtině:
Habitat requirements of snow leopard and the level of landscape connectivity of Nepal and Tibet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Ležík
Vedoucí:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Id práce:
187212
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 15.02.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
habitatové modelování, konektivita habitatů, levhart sněžný
Abstrakt:
Habitatové nároky levharta sněžného a míra konektivity krajiny Nepálu a Tibetu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou zjišťování habitatových nároků živočichů a míry prostupnosti krajiny pro jejich pohyb. Toto dynamicky se rozvíjející odvětví biogeografie má velký potenciál pro uplatnění při řešení otázek týkajících se druhové ochrany a k pochopení fungování krajiny jako propojeného celku. V rešeršní části práce je představen teoretický základ a používané metody k hodnocení míry konektivity krajiny. Druhá část obsahuje popis provedené analýzy habitatových nároků a míry konektivity krajiny pro levharta sněžného (Panthera uncia) v horských oblastech Nepálu a přiléhajícím území Indie a čínského Tibetu. Tato vzácná kočkovitá šelma je ohrožena narůstajícím antropogenním tlakem a také globálními klimatickými změnami, což vede mj. k úbytku vhodných stanovišť a jejich fragmentaci. Pro účinnou ochranu tohoto druhu je tudíž důležité znát jeho životní nároky a vymezit klíčová území pro jeho přežití, k čemuž chce svým dílem přispět i tato práce. V závěrečné části jsou dosažené výsledky porovnány s již provedenými výzkumy týkajícími se tohoto tématu. Klíčová slova habitatové modelování - konektivita habitatů - levhart sněžný
Abstract v angličtině:
Habitat requirements of snow leopard and the level of landscape connectivity of Nepal and Tibet Abstract This master‘s thesis deals with the issues of assessing habitat requirements of animals and the level of landscape connectivity for their movement. This dynamically developing branch of biogeography has a great potential for application in answering questions about species‘ conserving and for the understanding of landscape as functionally interconnected complex. In review part of this thesis there are summarized theoretical basics and practical methods of evaluating the level of landscape connectivity. Second part presents the analysis of habitat requirements of snow leopard (Panthera uncia) and the level of landscape connectivity of mountainous regions of Nepal and adjacent regions of India and Tibet for its movement. This rare felidae predator is endangered by increasing intensity of human activities in its geographic range as well as by global climate change, which leads to reduction of area of suitable habitat and its fragmentation. For effective conservation of this species it is necessary to understand snow leopard’s living requirements and to delineate key areas for its survival. Results of the analysis are discussed with other published researches concerning this topic in final part of this thesis. Keywords habitat modelling – habitat connectivity – snow leopard
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Ležík 5.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Ležík 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Ležík 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 154 kB