velikost textu

Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu
Název v angličtině:
Influence of acrobatic sports on dynamic postural stability
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Šalbabová
Vedoucí:
MUDr. David Pánek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Vomáčková
Id práce:
187210
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akrobacie, akrobatický sport, dynamická posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, NeuroCom, Smart Equi Test, postura, stabilita, vestibulární aparát, reakční čas
Klíčová slova v angličtině:
Acrobatic, acrobatic sports, dynamic postural stability, computerized dynamic posturography; NeuroCom, Smart Equi Test, posture, stability, vestibular system, reaction time
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Anna Šalbabová Název: Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu Cíl: Cílem této práce je zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí přístroje NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie tréninku akrobatických sportů. Metody: Měření probíhalo na přístroji NeuroCom Smart Equi Test, který je umístěn v kineziologické laboratoři na UK FTVS. Testování bylo provedeno na 20 probandech rozdělených do dvou stejně četných skupin. Jedna skupina se skládala ze sportovců provozujících akrobatický sport, druhá skupina byla bez historie tréninku akrobatického sportu. Věk všech probandů se pohyboval v rozmezí 20 - 34 let. K testování dynamické posturální stability byly použity Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake – Sensory Organization Test (HS-SOT). Ke zjištění stavu vestibulo- okulárního reflexu byl využit Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), kterému nutně předchází Perception Time Test (PPT). Výsledky: Byly zaznamenány signifikatně lepší výsledky u reakčních časů v testu MCT ve prospěch akrobatické skupiny a signifikatně lepší výsledky u poloviny z provedených testů Head Shake – SOT. Testy SOT a DVAT nevykázaly statisticky významné data. Závěr: Práce neprokázala lepší dynamickou posturální stabilitu akrobatických sportovců v jednoduchých posturálních úkolech oproti populaci bez minulosti akrobatického tréninku. Testy zaměřené na reakční čas prokázaly, že akrobatičtí sportovci potřebují kratší čas pro navrácení do výchozí rovnovážné polohy po nečekaném destabilizujícím stimulu. Vestibulární systém se též zdá být pozitivně ovlivněn provozováním akrobatického sportu, to však bylo potvrzeno pouze v polovině provedených testů a je tedy v tomto směru třeba dalšího výzkumu. Klíčová slova: Akrobacie, akrobatický sport, dynamická posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, NeuroCom, Smart Equi Test, postura, stabilita, vestibulární aparát, reakční čas.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Anna Šalbabová Title: Influence of acrobatic sports on dynamic postrual stability Objectives: The aim of this study is to evaluate an influence of acrobatic sports on dynamic postural stability with greater focus on vestibular system and reaction time of the subjects and to compare those qualities with non-acrobatic subjects who have no history of acrobatic training. Methods: Assessments were performed on NeuroCom Smart Equi Test device, which is located in laboratory of kinesiology at the UK FTVS. There were 20 subjects divided into 2 groups 10 subject each. One group made of 10 acrobatic athletes, the second group of 10 non- acrobatic subjects with no history of acrobatic training. The age of all subjects ranges from 20 to 34 years. For the testing of dynamic postural stability were used Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake – Sensory Organization Test (HS-SOT). For assessment of vestibulo-ocular reflex was used Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), which cannot be performed without Perception Time Test (PPT). Results: The results have shown significantly better reaction times of acrobatic group in MCT and better results of acrobatic group in Head Shake – SOT in half of the performed tests. SOT and DVAT have shown no significant data. Conclusion: This study has not proved that acrobatic athletes have better dynamic postural stability in easy postural tasks comared to non-acrobatic subjects. Tests, aimed on assessing the reaction time after unexpected destabilizing stimuli, have proved that acrobatic athletes need shorter time to regain balance. Their vestibular system has also showen better results however just in half of performed tests. The further research on thist topic is needed. Keywords: Acrobatic, acrobatic sports, dynamic postural stability, computerized dynamic posturography; NeuroCom, Smart Equi Test, posture, stability, vestibular system, reaction time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Šalbabová 2.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Šalbabová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Šalbabová 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Šalbabová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. David Pánek, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vomáčková 586 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 152 kB