velikost textu

Motivace dětí 4. a 5. ročníků k pohybu, pomocí mobilních aplikací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace dětí 4. a 5. ročníků k pohybu, pomocí mobilních aplikací
Název v angličtině:
Exercise motivation for 4th and 5th graders, using mobile application
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Zemanová
Vedoucí:
PaedDr. Ivan Přibyl
Oponent:
Mgr. Hana Rotková
Id práce:
187198
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohyb, mobilní aplikace, motivace, volný čas
Klíčová slova v angličtině:
movement, mobile application, motivation, free time
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat žáky k pohybu pomocí mobilních aplikací, konkrétně žáky 4. a 5. ročníků základní školy. Teoretická část se zabývá tělesnou zdatností dětí okolo 10 roku života. Popisuje motorický a sociální vývoj dětí mladšího školního věku. Zaměřuje se na specifika školní zralosti a dětských potřeb. Poukazuje na vážnost a důsledky nedostatku pohybové aktivity. Zabývá se také otázkou motivace. Zkoumá volnočasové aktivity pro děti a organizace, které se jimi zabývají. Praktická část zkoumá nejdříve formou dotazníku, kolik svého volného času děti tráví na mobilních telefonech a jaké hry a aplikace využívají. Nabízí seznam pohybových aplikací s metodikou použití a přesahu do školního prostředí. Seznam aplikací slouží pro pedagogy, vychovatel či rodiče, jako návod na aktivní trávení volného času s dětmi, za pomocí moderní technologie. Jednotlivé aplikace byly vyzkoušeny v rámci jedné třídy. Výsledkem je komparace jednotlivých aplikací mezi sebou a vhodnosti či účinnosti jejich použití. KLÍČOVÁ SLOVA pohyb, mobilní aplikace, motivace, volný čas 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with exercise motivation for 4th and 5th graders, using mobile application The theoretical part of the thesis deals with physical ability of children about 10 years old. It describes motor development of younger school-age children. It focuses on the specifics of school maturity and children's needs. It points out consequences of lack of physical activity. It deals with motivation. It researches leisure activities for children and organizations involved in them. In the practical part, the thesis uses survey to answer question. How much free time children spend using mobile phone and what kind of application they use. It offers list of application with a methodology of use and overlapping into the school environment. The list of applications serves for teachers, educators or parents, as a guide to active leisure activities with children using modern technology. Individual applications have been tested within one class. The result is a comparison of the individual applications among themselves and the suitability or effectiveness of their use. KEYWORDS movement, mobile application, motivation, free time 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Zemanová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Zemanová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Zemanová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivan Přibyl 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Rotková 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB