velikost textu

Extrémní srážkové události v Makaronésii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Extrémní srážkové události v Makaronésii
Název v angličtině:
Extreme precipitation events in Macaronesia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Kloubová
Vedoucí:
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radan Huth, DrSc.
Id práce:
187193
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Extrémní srážkové události v Makaronésii Abstrakt Práce se věnuje extrémním srážkovým událostem v Makaronésii, oblasti ve východním Atlantiku, jež zahrnuje souostroví Azorské, Madeirské, Kanárské a Kapverdské. Po obsáhlé fyzickogeografické charakteristice regionu následuje analýza denních srážkových dat z období 1977–2016 ze 16 stanic. Kvalita dat kolísá, jako nejspolehlivější se ukázala data z Kanárských ostrovů. K hodnocení extremity srážek jsou jejich denní až třídenní úhrny vyjádřeny pomocí dob opakování, za každé souostroví je následně pomocí geometrických průměrů N-letostí získán přehled 20 událostí s největší extremitou. Časová a prostorová variabilita událostí je řešena metodou směrových vektorů. Případy extrémních srážek jsou na všech souostrovích koncentrovány ve vlhké části roku, avšak s různou intenzitou. Největší koncentraci vykazují Kapverdy (září), nejmenší Azory a Madeira, kde se vyskytují jednodenní extrémy i v teplé části roku. Pouze na Kapverdách byl během studovaného období zaznamenán nárůst počtu událostí. Extrémní události zpravidla zasáhnou jen jedno ze souostroví Makaronésie. Na závěr je provedena základní analýza cirkulačních příčin extrémních událostí pomocí vybrané typizace povětrnostních situací. Klíčová slova: Makaronésie, extrémní srážky, oceánské klima, doba opakování, sezonalita srážek
Abstract v angličtině:
Extreme precipitation events in Macaronesia Abstract The thesis is dedicated to extreme precipitation events in Macaronesia, an area in the Eastern Atlantic that includes the Azores, Madeira, Canary and Cape Verde Islands. An extensive physical-geographic characteristic of the region is followed by the analysis of daily rainfall data from the period 1977–2016, based on 16 stations. Data quality fluctuates, whereas data from the Canary Islands proved to be the most reliable. To evaluate the extremity of precipitation, their one-day to three-day sums are expressed using return periods, each archipelago then obtains an overview of 20 events with the largest extremity via geometric means of the return periods. The temporal and spatial variability of the events is solved by direction vector method. In all the archipelagoes, the cases of extreme precipitation are concentrated in the humid part of the year, but at varying intensities. The highest concentration of the events is reported in Cape Verde (in September), whereas the smallest one belongs to Azores and Madeira, with one-day extremes even in the warmer part of the year. An increase in the number of events during the studied period has only been reported in Cape Verde. Extreme events usually hit only one of the Macaronesian archipelagoes. Finally, a basic analysis of the circulation causes of extreme events is carried out, using selected typification of synoptic situations. Keywords: Macaronesia, extreme precipitation, oceanic climate, return period, seasonality of precipitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kloubová 8.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kloubová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kloubová 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radan Huth, DrSc. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 154 kB