velikost textu

Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Název v angličtině:
Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Procházková
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
PharmDr. Petra Thomson
Id práce:
187191
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 08.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
revmatoidní artritida, klinická farmacie, racionální farmakoterapie
Klíčová slova v angličtině:
rheumatoid arthritis, clinical pharmacy, rational pharmacotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou Autor: Martina Procházková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Methotrexát (MTX) je známý jako efektivní a bezpečná terapie juvenilní idiopatické artritidy (JIA) a již několik desetiletí je považován za zlatý standart v léčbě tohoto závažného onemocnění. Cílem této studie byla analýza terapie u pacientů s JIA se zaměřením na MTX a faktory ovlivňující jeho toleranci. Metodika: Studie probíhala od ledna 2017 do února 2018 na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. K účasti ve studii byli vybráni pacienti mladší osmnácti let, kteří během let 2015–2017 prvně nebo opakovaně onemocněli s JIA, a byla u nich započata léčba MTX. Na plánovaných revmatologických kontrolách, které probíhaly pravidelně každé 3 měsíce, byl těmto pacientům předložen k vyplnění dotazník hodnotící subjektivní pohled pacienta a jeho rodičů na intoleranci MTX „Methotrexate Intolerance Severity Score“. Souběžně probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky, korelačních závislostí a statistického dvouvýběrového t-testu. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 49 pacientů s průměrným věkem 6,24 (SD ± 4,35) let. Intolerance MTX se za sledované období objevila alespoň jednou u 55 % pacientů. Celkový počet netolerujících pacientů při jednotlivých kontrolách v průběhu sledování stoupal. Ve 3. měsíci léčby bylo netolerujících 24 % pacientů a ve 12. měsíci 35 % pacientů. Nejčastěji byly pacienty deklarovány poruchy chování při aplikaci injekčního MTX. Zlepšení intolerance bylo zaznamenáno po změně cesty podání léčiva z parenterální na perorální. Závěr: Námi nalezená prevalence intolerance je ve srovnání s dalšími studiemi o něco vyšší. Pravděpodobnou příčinou je vyšší podíl pacientů léčených parenterálním MTX. Dalším významným faktorem pro rozvoj intolerance je trvání léčby. Žádné potenciální predispoziční faktory intolerance MTX nebyly potvrzeny. Klíčová slova: Juvenilní idiopatická artritida, intolerance methotrexátu, methotrexát.
Abstract v angličtině:
Abstarct Analysis of the Therapy in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis Author: Martina Procházková Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Methotrexate (MTX) is an effective and safe drug used for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) and is well-known like a golden standart in the treatment of this serious illness. The aim of this study was analysis of therapy in patients with JIA focusing on MTX and faktors affecting its intolerance. Methods: The study was undertaken from January 2017 to February 2018 at the Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Patients younger than 18 years old, who have become ill with JIA for the first time or repeatedly between years 2015–2017 and were treated by MTX were included in this study. The prevalence of MTX intolerance was measured by „Methotrexate Intolerance Severity Score“ questionaire every 3 months during regular rheumatological examinations. Simultaneously, medical records were reviewed. Data analysis was performed by means of descriptive statistics, correlation dependence and statistical signifikance of dependence was assessed with statistical two-choice t-test. Results: A total of 49 patients, with the average age of 6,24 (SD ± 4,35) years, were included in. During the study intolerancy of MTX appeared at least once in 55 % of patients. The number of patients with intolerance was raising throughout the individual examinations during the study. MTX intolerance at 6 and 12 month was noted in 24 % and 35 %. Most commonly, patients reported behavioral disorders. After change of the submission of drugs from parenteral to oral was noted improvement of intolerance. Conclusions: The prevalence of intolerance is in our study higher than in other studies. The probable cause is the higher proportion of patients treated with parenteral MTX. Another important factor in the development of intolerance is the duration of treatment. We didnt find any significant predictive factors for intolerance. Key words: Juvenile idiopathic arthritis, Methotrexate, Methotrexate intolerance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Procházková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Procházková 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Procházková 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Malý 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petra Thomson 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 152 kB