velikost textu

Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky - historie, srovnání, současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky - historie, srovnání, současnost
Název v angličtině:
The Senate and its position in the constitutional system of the Czech Republic - history, comparison, present
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Roztočil
Vedoucí:
JUDr. Jiří Hřebejk
Oponent:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
187168
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce je věnována druhé parlamentní komoře - Senátu. Popisuje bikameralismus ve světě i postavení Senátu v historii československého, respektive českého státu a jeho zakotvení v ústavním systému. Snaží se přiblížit ústavní systém České republiky, který vymezuje Senát v Ústavě České republiky jako součást orgánů moci zákonodárné, definuje postavení této komory ve vztahu k Poslanecké sněmovně, k prezidentu republiky, k vládě či k Ústavnímu soudu a je v ní pojednáno i o postavení Senátu de lege lata a de constitutione ferenda v Ústavě České republiky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is devoted to the second parliamentary chamber - the Senate. It describes bicameralism in the world and the Senate's position in the history of Czechoslovakia, or the Czech state and enshrined in the constitutional system. Trying to approach the constitutional system of the Czech Republic, which defines the Senate in the Constitution of the Czech Republic as part of the bodies of legislative, defines the position of the chamber relative to the Chamber of Deputies, the President of the Republic, the Government and the Constitutional Court and is it discussed as well as the Senate's position de de lege lata and ferenda constitutione in the Constitution of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Roztočil 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Roztočil 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Roztočil 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Hřebejk 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB