velikost textu

Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy
Název v angličtině:
Possibilities of second home development in neighbourhood of the former Military Region Brdy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Pojerová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Id práce:
187157
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brdy, druhé bydlení, cestovní ruch, CHKO, vojenský újezd
Klíčová slova v angličtině:
Brdy, second homes, tourism, protected landscape area, military regions
Abstrakt:
Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu druhého bydlení v obcích na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy v Plzeňském kraji. Zájmové obce po zrušení újezdu získaly zpět část svých katastrálních území, která jim byla odebrána při zakládání vojenského újezdu v roce 1949. Konkrétně se jedná o obce Borovno, Míšov, Spálené Poříčí, Trokavec, Skořice, Mirošov, Štítov, Strašice, Dobřív a Těně. Cílem diplomové práce je definovat zejména stav a možnou budoucnost druhého bydlení v zájmové oblasti, v souvislosti s potenciálem, který oblast získala spolu se založením CHKO Brdy k 1. 1. 2016. První část práce obsahuje teoretický vstup do problematiky, pozornost je zaměřena zejména na druhé bydlení a cestovní ruch v souvislosti s demilitarizací a ve vztahu k ochraně přírody. V druhé části je oblast charakterizována z hlediska socio – a fyzicko geografického, analyzován je také potenciál pro cestovní ruch. Další část je již zaměřena přímo na druhé bydlení v zájmové oblasti a na výsledky vlastního terénního výzkumu, který spočíval v provádění dotazníkového šetření mezi uživateli druhého bydlení a strukturovaných rozhovorů se starosty zájmových obcí. V závěru práce jsou získané výsledky shrnuty a diskutovány s literaturou. Klíčová slova: Brdy, druhé bydlení, cestovní ruch, CHKO, vojenský újezd
Abstract v angličtině:
Possibilities of second home development in neighbourhood of the former Military Region Brdy Abstract This diploma thesis deals with the topic of second homes in the villages in the outskirts of the former Military Region Brdy in the Pilsen region. These villages got back parts of their cadastral area, which were taken away in 1949 when the military area was established. These villages are specifically Borovno, Míšov, Spálené Poříčí, Trokavec, Skořice, Mirošov, Štítov, Strašice, Dobřív and Těně. The aim of the thesis is to define the state and possible future of second home tourism in the area of interest, in connection with the potential which the area gained with the establishment of the Protected Landscape area Brdy on 1st January of 2016. The first part of the thesis contains theoretical input into the issue, attention is focused on second homes and tourism in connection with demilitarization and in relation to nature protection. In the second part the study area is characterized from the socio and physical – geographic point of view, the potential for tourism is also analysed. Next part is focused directly on the second homes in the area and on the results of field survey, which consisted of questioning the users of second homes and of structured interviews with mayors of studied villages. The conclusion summarizes the main results and discusses them with literature. Key words: Brdy, second homes, tourism, protected landscape area, military regions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Pojerová 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Pojerová 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Pojerová 212 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 674 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB