velikost textu

Veřejnoprávní aspekty poskytování spotřebitelských úvěrů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní aspekty poskytování spotřebitelských úvěrů
Název v angličtině:
Public law aspects of providing credits for consumers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aleš Kodet
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
187152
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poskytování, zprostředkování, spotřebitelský úvěr
Klíčová slova v angličtině:
providing, intermediation, consumer credit
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů z hlediska veřejného práva. Nejvýznamnějším cílem této regulace je ochrana spotřebitele. Práce analyzuje zhruba jeden rok účinnou právní úpravu, která transponuje jak směrnici upravující spotřebitelské úvěry na bydlení, tak směrnici upravující spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, hodnotí ji, zkoumá případné nedostatky a navrhuje jejich změnu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol kopírujících strukturu zákona o spotřebitelském úvěru. První kapitola rozebírá, co se za spotřebitelský úvěr považuje a definuje čtyři podstatné znaky spotřebitelského úvěru tak, jak je chápe zákon o spotřebitelském úvěru. Druhá kapitola se podrobně zabývá předpoklady pro získání oprávnění pro osoby, které žádají o oprávnění poskytovat a zprostředkovat spotřebitelský úvěr, popisuje možné struktury vzájemného zastoupení subjektů a případné odpovědnosti subjektů za přestupek, která se může za určitých okolností přičítat zastoupeným subjektům. Rovněž rozebírá hlavní funkce registru, podmínky odborné způsobilosti a řeší definici důvěryhodnosti a vztah tohoto pojmu k jiným právním předpisům upravujících činnost ostatních subjektů na finančním trhu. Třetí kapitola detailně řeší pravidla jednání poskytovatelů a zprostředkovatelů ve vztahu ke spotřebiteli včetně pravidel pro poskytování rady a doporučení spotřebiteli, stejně jako povinnost posoudit úvěruschopnost spotřebitele s odbornou péčí a případné následky související s nesplněním této povinnosti. Rovněž popisuje pravidla pro zveřejňování informací uvedených v reklamě na spotřebitelský úvěr a pravidla pro poskytování informací spotřebiteli ze strany poskytovatelů a zprostředkovatelů před uzavřením smlouvy. Čtvrtá kapitola hodnotí dohled ze strany České národní banky nad poskytováním a zprostředkováním spotřebitelských úvěrů a odpovědnost za přestupky. Závěr práce komplexně hodnotí změny související s přijetím nové právní úpravy, shrnuje nedostatky a navrhuje jejich změny.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper deals with legal regulation of providing and mediation of credits for consumers with respect to public law. The most important goal of this regulation is to protect consumers. This thesis analyses an act, which came into effect about 1 year ago transposing a directive regulating credit agreements for consumers relating to residential immovable property and a directive regulating other credit agreements for consumers, evaluates its suitability, considers its imperfection and proposes appropriate changes. The paper is divided into 4 chapters according to the structure of the Act No. 257/2016 Coll. on consumer`s credit. The first chapter analyses what exactly shall be considered as the consumer`s credit and defines four essential features of a credit for consumers as it is construed in this Act. The second chapter deals with requirements for obtaining permission for those entities who apply for permission for providing or mediation consumer`s credits, describes possible structures of representation of these entities and potential offence liability, which can be imputed to the represented entity. This chapter also analyses functions of the register, conditions of qualification and deals with definition of credibility and its relation to other laws regulating business of other entities on the financial market. The third chapter deals in detail with rules of acting of providers and intermediaries in relation to the consumer including rules of providing advice and recommendation to the consumer, their obligation to comply lege artis with credit rating of consumer and potential consequences of not meeting these obligations. This chapter also describes rules of publishing required information in advertisement on a credit for consumers and rules for providing information addressed to the consumer before entering into a credit contract. The fourth chapter evaluate supervision carried out by the Czech National Bank on providing and mediation credits to consumers and potential offence liability. The conclusion comprehensively evaluates changes related to the enacting of this new act, summarizes its imperfections and proposes changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Kodet 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Kodet 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Kodet 439 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB