velikost textu

Idem ius omnibus sed ignoratia legis non excusat (Stejné právo pro všechny, ale neznalost zákonů neomlouvá)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Idem ius omnibus sed ignoratia legis non excusat (Stejné právo pro všechny, ale neznalost zákonů neomlouvá)
Název v angličtině:
The law is the same for all but ignorance of law is no excuse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Černý
Vedoucí:
doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Id práce:
187110
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srozumitelnost práva, tvorba práva, publikace práva
Klíčová slova v angličtině:
Intelligibility of law, Law making, Law publication
Abstrakt:
Stejné právo pro všechny, ale neznalost zákonů neomlouvá Abstrakt: Tato práce se zabývá srozumitelností a přístupností práva pro laickou veřejnost. Cílem bylo analyzovat překážky, které veřejnosti stěžují pochopení vlastních práv a povinností a jejich obranu. V rámci tvorby práva se ukázaly jako hlavní problémy labilita zákonů a kvalita tvorby právních předpisů. Hlavním důvodem obou je motivace politiků prezentovat se jako aktivní zákonodárci a získat potřebou publicitu. Publikace práva prochází v současné době přeměnou, v rámci zavádění eSbírky a eLegislativy. Důležitým přínosem bude publikace konsolidovaných znění. Budoucností by mohla být personalizovaná publikace. Aplikace práva českou justicí netrpí zásadními problémy, dlouhodobě ji zatěžuje délka soudních řízení, ale situace se postupně zlepšuje. Úspěšný je Nejvyšší soud, který v roce 2019, díky promyšlenému omezení dovolání v civilních sporech, vyřídil více věcí než nově napadlo. V rámci části „Analýza existujících řešení a výzkumů“ jsem konfrontoval teoretické závěry s dostupným výzkumem. Otestoval jsem také Portál občana a další aplikace, ukázalo se, že stát do digitalizace investuje, ale možnost využití zatím zaostává. Mnou navržené řešení vychází z paralely mezi právním systémem a softwarovými aplikacemi. Navrhuji rozdělit právo do tří kategorií na základě množství jejich adresátů. Kategorii I tvoří právo, jehož adresátem jsou všichni občané. Pro tuto kategorii by platila nejpřísnější pravidla a zásady tvorby práva. Laik by se měl právem Kategorie I řídit přirozeně. Kategorie II obsahuje právo, které má omezený počet adresátů, například podnikatelů v určitém oboru. Ti se musí s právem aktivně seznámit, případně za pomoci právníků. Kategorie III je omezena na právo upravující fungování státu vůči občanům. Pro tuto kategorii by měl stát vytvořit zvláštní systém, kterým by odstínil občany od neustále se měnících norem správního práva. Práce obsahuje pouze základní obrysy navrhovaného řešení, detailní rozdělení práva do jednotlivých kategorií a návrh systému pro odstínění občanů od správy státu mohou být námětem pro další výzkum. Klíčová slova (3): srozumitelnost práva, tvorba práva, publikace práva
Abstract v angličtině:
The law is the same for all but ignorance of law is no excuse. Abstract: This work discusses the comprehensibility and accessibility of law by the general public. Its goal is to analyse the barriers that make it difficult for the public to understand law. The instability and bad quality of statutes are identified as the key issues of law-making. The main reason for both of these problems is the motivation of politicians to present themselves as active legislators and gain publicity. The law publication is currently undergoing a transformation in the Czech Republic. This is due to the implementation of the e-Collection and e-Legislation. A great improvement will be achieved by the publication of consolidated texts. A personalized dissemination of legal information could be one of the future steps. The application of law by the Czech judiciary is of a very high standard but suffers from long proceedings. I confronted the theoretical conclusions with available research. I also tested selected government solutions. The Czech Republic is investing in digitalization, but the results are still unsatisfactory due to the poor quality of the services. In the last part of my work I suggested a solution based on the parallel between legal systems and software applications. My proposition is to divide law into three categories based on the number of their addressees. Category I - the law which is addressed to all citizens. The strictest rules and principles of law-making should apply to this category. A layman should be able to follow the law in Category I easily, without help. Category II - the law that has a limited number of addressees, such as professionals in a certain field. These addressees must actively seek out the relevant law themselves, possibly with the help of lawyers. Category III - the law regulating the relationship between the government and the citizens. For this category, the state should set up a special system to shield its citizens from ever-changing administrative law. The thesis contains only a basic outline of the proposed solution. A detailed division of law into the categories and a proposal of a system protecting the citizens from changes in administrative law can be the subject of a further research. Key words: Intelligibility of law, Law making, Law publication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Černý 2.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Černý 170 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Černý 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Černý 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. František Cvrček, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB