velikost textu

Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ
Název v angličtině:
Pallynological Analysis of Pollen Collected by Honey Bee (Apis mellifera) in the Prague-West District
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Štrachová
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
187093
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pylové zrno, rousky, výživa včel, včelí pastva
Klíčová slova v angličtině:
pollen grain, pollen ball, bee nutrition, bee pasture
Abstrakt:
Název práce Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ Abstrakt V diplomové práci zdůrazňuji důležitost a význam včelí pastvy. První část práce seznamuje čtenáře se včelou medonosnou (Apis mellifera). Je rovněž popsána stavba pylového zrna a využití pylu ve výživě včel; faktory ovlivňující sběr pylu včelami, způsob získávání a využití rouskového a plástového pylu. Uvedeny jsou charakteristiky pylové pastvy v době předjaří, jara, léta, v podletí a na podzim. Druhá část je věnována pylové analýze oblasti Praha-západ, Úhonice. Diplomová práce obsahuje vyhodnocení potravní nabídky pro včely ze zmíněné oblasti a přehled pylodárných rostlin kvetoucích v období od 1.4.2017 do 27.6.2017. V tomto časovém rozpětí probíhal odběr pylových rousek, který poskytl výchozí informace o výživě včel a zároveň data o druhové pestrosti rostlin v dané lokalitě. V získaných vzorcích je celkem zastoupeno 98 druhů rostlin, z toho 31 z nich bylo ve sledované období dominantně zastoupeno nad 6% hranici. Nejdéle přetrvávajícím zdrojem pylu byla pampeliška lékařská, která byla dominantou po 6 měřených dnů od 15.4 až do 22.5. Klíčová slova Pylové zrno, rousky, výživa včel, včelí pastva
Abstract v angličtině:
Title of the Thesis The Palynological Analysis of the Pollen Collected by Honey Bee (Apis mellifera) in the Prague-West Area Abstract This diploma thesis underlines the importance and significance of bee pasture. The first part of the thesis contains the presentation of the honey bee (Apis mellifera). It also describes the structure of the pollen grain, pollen as such, and its use regarding bee nutrition, the factors determining bee harvest of pollen, the means of its collecting and the use of bee pollen and bee bread. Furthermore, there are characteristics of pollen pasture in the time of early spring, spring, summer, late summer and autumn. The second part is dedicated to the palynological analysis of the area of Prague-West, Úhonice. The diploma thesis contains the evaluation of the food offer for the bees from the aforementioned location, and the summary of pollen-yielding plants blooming between 1 April 2017 and 27 June 2017. The sampling of pollen balls, which had taken place within this time span, provided the initial information about the nutrition of bees as well as the data regarding the diversity of plant species in the chosen location. In total, the samples contained 98 kinds of plants, out of which 31 were dominantly present above the limit of 6 percent. The longest lasting source of pollen was the common dandelion, which dominated for six days of measuring from the 15 April until the 22 May. Keywords pollen grain, pollen ball, bee nutrition, bee pasture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Štrachová 7.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Štrachová 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Štrachová 273 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Štrachová 224 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB