velikost textu

Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu
Název v angličtině:
The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sylvie Korbařová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
187077
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svoboda pohybu a pobytu, volnočasové aktivity, ochrana přírody a krajiny
Klíčová slova v angličtině:
freedom of movement and stay, free-time activities, protection of nature and land
Abstrakt:
Abstrakt Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu Předmětem této práce je „Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu“. Jejím cílem je komplexní shrnutí problematiky provozování turistiky a dalších vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu. Práce čtenáře seznámí s ústavně-právními základy svobody pohybu a pobytu, stejně jako se společnými základy právní úpravy vybraných aktivit. Práce se zvýšeně věnuje několika zákonům, které jsou z jejího pohledu nejvýznamnější. Tím vytváří základní přehled nejdůležitějších institutů, které upravují ochranu vod, ochranu lesa, obecnou a zvláštní ochranu přírody a krajiny, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody a krajiny nebo omezení a zákaz činnosti a další. Dále práce popisuje základy právní úpravy přestupků v uvedených zákonech. V další části se práce zabývá jednotlivými aktivitami a limity jejich provozování. V práci je rozvedena tématika turistiky a s tím spojené táboření, nocování, bivakování a rozdělávání ohňů, které mají vzhledem k tématu práce poněkud výsadní postavení. Dále se práce věnuje vodáctví, jízdě na koni, jízdě na kole, běžkování a musheringu, horolezectví, organizaci závodů a organizaci fotografických workshopů. Práce se rovněž v průběhu výše uvedených aktivit zabývá některými spornými pojmy jako je uvedené táboření, nocování, bivakování, volný přístup do krajiny či veřejné akce a tyto pojmy následně objasňuje. Všechny aktivity je možné provozovat na několika typech území. Těmi jsou příroda a krajina chráněná pouze obecnou ochranou, dále zvláště chráněná území, které se dělí na šest kategorií, dále pak ochranná pásma a na závěr lesy. U každé z aktivit je uveden výčet přestupků, které je ve spojitosti s nimi na různých typech území možné spáchat. Práce má sloužit jako odborný dokument pro veřejnost znalou problematiky práva životního prostředí stejně jako přehledný dokument pro neodbornou veřejnost, pro kterou může být obtížné se v problematice orientovat.
Abstract v angličtině:
Abstract The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system The theme of this thesis is “The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system”. The aim of it is comprehensive synopsis of the issue of practising hiking and other selected free-time activities in Czech legal system. It familiarizes its readers with constitutional law basis of freedom of movement and freedom of stay, as well as with common grounds of legal regulation of given activities. Thesis is focused on a few laws, which are the most important from the perspective of this thesis. These laws allow basic overview of the most important institutes which regulate protection of water, protection of forest, general and particular protection of nature and land, restriction of admittance, restriction or prohibition of activity and other. Furthermore thesis talks about basis of legal regulation of offenses contained in given laws. In next part thesis describes selected activities and limits of its practising. Thesis is especially focused on hiking, and related activities as camping, overnight staying in nature, bivouacking, fire-making, which have sort of privilege position (according to a title of thesis). Moreover thesis describes water tourism, horse-riding, bicycle-riding, cross-country skiing and mushering, climbing, organization of races and organization of photo-workshops. Thesis besides this talks about some questionable concept in Czech legal system like mentioned camping, overnight staying in nature, bivouacking, free admittance to land or public event and after that it clarifies them. All of selected activities is possible to operate in several types of areas. These are: nature and land protected by general protection of nature and land, particular protected areas, which are divided into six categories, protection zones and forests. In each subchapter which is focused on some activity is enumerated range of offences which can be committed in each type of area by executing mentioned activity. Thesis should be vocational report for the people who are familiar with issues of environmental law as well as it should be synoptic document for the people who are not familiar with it, because for those can be difficult to orient in this issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sylvie Korbařová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sylvie Korbařová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sylvie Korbařová 329 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 153 kB