velikost textu

Výslech svědka v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výslech svědka v civilním procesu
Název v angličtině:
The interrogation of a witness in civil proceeding
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ivana Gřundělová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
187060
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výslech svědka Svědek Povinnost mlčenlivosti
Klíčová slova v angličtině:
interrogation of a witness a witness obligation of confidentiality
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu. Jedná se o jeden z nejsložitějších důkazních prostředků s ohledem na jeho provedení a následné hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 kapitol, které na sebe vzájemně logicky navazují. Nejprve se v úvodu této práce věnuji výkladu pojmu důkazních prostředků a tomu, jak je lze dělit. Dále pak navazují kapitoly týkající se samotného tématu diplomové práce. Druhá kapitola se mimo seznámení se s osobou svědka, jeho zákonnou povinností vypovídat a způsobilostí, týká práva odmítnout vypovídat a povinnosti zachovávat mlčenlivost. Právě povinnosti zachovávat mlčenlivost je věnována značná pozornost. Zabývám se zde problematikou povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákonů, upravující tuto povinnost u advokátů, notářů, lékařů a duchovních. Dále se již práce týká postupu při výslechu svědka, tak jak jej upravuje zákon. To, jak soud svědka k výslechu předvolává a jaké dává zákon soudu možnosti k tomu, aby svědka donutil ke splnění povinnosti svědčit nebo ho sankcionoval za poskytnutí křivé výpovědi. V kapitole čtvrté a páté je věnována pozornost samotnému průběhu výslechu svědka a možným zvláštním způsobům výslechu jako je výslech dožádaným soudem nebo výslech provedený mimo jednání. Je zde uvedena možnost výslechu prostřednictvím videokonference, která je ukázkou toho, že v institutu výslechu svědka stále dochází k vývoji. V další kapitole jsem poukázala na rozdíly dané osobou svědka, kupříkladu pokud je vyslýchán nezletilec nebo osoba vyššího věku. Na základě těchto rozdílů soud přistupuje ke každému svědkovi individuálně. Následující kapitola poukázala na náročnost při hodnocení výslechu svědka. Český civilní proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, která soudci dává pouze určitý rámec, v němž se má při hodnocení pohybovat, ale přesné vodítko, jak má soudce výpověď hodnotit nedává. Z pohledu této zásady soudce hodnotí výpověď svědka podle její pravdivosti. Soudce má pak nelehký úkol, kterým je se rozhodnout, zda bude výpověď svědka považovat za pravdivou. Poslední kapitola upravuje nárok, který vzniká svědkovi, který splnil povinnost svědčit nebo byl připraven ji splnit. Cílem této práce bylo poskytnout ucelený a srozumitelný výklad svědecké výpovědi v civilním procesu. Proto byl tento institut analyzován na základě zákonné úpravy s přihlédnutím k dosavadní judikatuře k tomuto tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is about the interrogation of a witness in civil proceeding. It is considered as one of the most difficult means of proof in terms of its execution and later evaluation by the court. This work is divided into 10 chapters which systematically follow each other. In the introduction I firstly define the concept of means of proof and the groups they can be divided into. The following chapters focus on the main topic. The second chapter is composed of introduction of the witness, their legal obligation to testify and their capability. Also, it deals with the right to reject to testify and the obligation of confidentiality which receives extra attention. I deal with the obligation of confidentiality based on laws regulating this obligation for attorneys, notary, doctors and clerics. Furthermore, the work deals with the procedure of interrogation of witness as the law dictates it. Particularly, the way the court summons the witness and which lawful means does the law allows the court to enforce the duties among the witness to testify or punishing them for false testimony. In the chapter four and five the attention is on the process of interrogation itself and on possible specific means of interrogation, for example, the interrogation requested by the court or the interrogation done outside of the proceeding. The possibility of interrogation via videoconference is included, which is a showcase of the progress in the ways of interrogation. In the next chapter I pointed out the differences given by the character of the witness, e.g. the interrogation of the minor of elderly. Based on these differences, the court deals with each witness individually. Following chapter shows the difficulty of evaluation of the interrogation. Czech civil process is governed by the free evaluation of means of proof principle, which gives only particular frame for the judge on how to decide, but not the exact pattern. In the light of this principle, the judge evaluates the testimony of witness based on its truthfulness. The judge is afterwards given a tough task; to decide wether the testimony should be considered as truthful. The last chapter covers the title which arises to witness who fulfilled the obligation to testify or was ready to do so. The aim of this thesis was to offer a comprehensive and intelligible presentation of witness testimony in civil procedure. Therefore, this institute was analyzed based on statutory regulation with regards to judicature for this given topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivana Gřundělová 820 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivana Gřundělová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivana Gřundělová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB