velikost textu

Agentury a klientský systém zprostředkovávající práci migrantům z SNS a Ukrajiny v Česku (pozitivní a negativní aspekty jejích činnosti)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agentury a klientský systém zprostředkovávající práci migrantům z SNS a Ukrajiny v Česku (pozitivní a negativní aspekty jejích činnosti)
Název v angličtině:
Agencies and the client system of mediating work for migrants from SNS and Ukraine in Czechia (pros and cons)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anastasiia Kniazeva
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
Mgr. Bc. Jan Schroth
Id práce:
187051
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Institucionální teorie, teorie migračních sítí, agentury zprostředkovávající zaměstnání, klientský systém, migrace ze zemí SNS, Ukrajina.
Klíčová slova v angličtině:
Institutional theory, migration network theory, agency mediation, client system, migration from the CIS countries, Ukraine.
Abstrakt:
Abstrakt Mezinárodní migrace ovlivňuje hospodářství jak v cílových, tak i v zdrojových zemích. Děje se tak v důsleku toho, že zahraniční pracovníci posílají finanční remitence domů a podporují ekonomiku ve zdrojové zemi. Zároveň uspokojují poptávku po pracovní síle v cílové zemi, čímž zlepšují její finanční klima. Pracovní agentury a klientský systém patří mezi nejvýznamnější prvky, které umožňují migrantům získat zaměstnání a často a poskytují další služby pro zajištění pobytu v hostitelské zemi. Teoretickým východiskem této práce je neoinstitucionální teorie, její koncept omezené racionality člověka a koncept omezeného výběru v kontextu pravidel regulovaných institucemi. Dalším východiskem pro tuto práci posloužila teorie migračních sítí. V teoretické části jsou představeny pracovní agentury a tzv. klientský systém, který vykonává stejnou činnost na nelegální úrovni. V jádru práce byly prozkoumány tyto institucionální jednotky z hlediska historického, právního a společenského.. Základní kvalitativní výzkum prověřuje koncept omezeného výběru institucionální teorie a teorie migračních sítí na příkladu devítí migrantů ze Společenství nezávislých států (SNS) a Ukrajiny, s nimiž byly provedeny polostrukturované hloubkové rozhovory. Během rozhovorů byly zaznamenávány potenciální a faktické dopady činnosti pracovních agentur a klientského systému na migranty pracující v Česku v současnosti nebo pracovali v minulosti. Získané autentické výpovědi informantů byly zpracovány pomocí induktivní analýzy kvalitativních dat. Výsledky potvrzují existenci migračních sítí a také existenci faktoru omezené racionality v prozkoumaných případech.
Abstract v angličtině:
1 Abstract International migration has an impact on the economy in both the receiving and the sending countries due to the fact that foreign workers will ‘reinvest‘ the financial remittances in their home country and support the domestic economy in the source state while fulling the demand for work in the receiving country and improving the financial climate in the host state. Work agencies and the client system are some of the most important details of this system that allows migrants to get a job and often facilitates participation and provides additional services to organize their stay in the host country. The theoretical basis of this thesis is the migration network theory and also the neoinstitutional theory with its concept of limited human rationality as well as a concept of institutional “limitations” in the context of created institutional rules. In the theoretical part of this work the agency and the so-called client system, which performs the same duties on an illegal level, - were explored as institutional units in their historical, real, social dimensions. Basic qualitative research examines the concept of the migration network theory and the concept of limited choice of institutional theory on the example of nine migrants from the Commonwealth of Independent States (CIS) and Ukraine with semi-structured in-depth interviews. During the interview, the potential and actual impacts of agency and client activities on migrants working in Czechia, or those who worked there in the past, were also noted. The obtained authentic interviews of the informants were processed by inductive analysis of qualitative data. The results demonstrate the the existence of migrant networks and a factor of limited rationality in examined cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anastasiia Kniazeva 1.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anastasiia Kniazeva 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anastasiia Kniazeva 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anastasiia Kniazeva 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Jan Schroth 398 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB