velikost textu

Práva výkonných umělců a jejich ochrana ve sféře internetu a sociálních sítí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva výkonných umělců a jejich ochrana ve sféře internetu a sociálních sítí
Název v angličtině:
Rights of performíng artists and their protection in the sphere of internet and social networking sites
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavlína Makulová
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
187046
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana práv výkonného umělce, internet, sociální síť
Klíčová slova v angličtině:
protection of the performer's rights, the Internet, the social media
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce je co nejkomplexněji vymezit práva výkonného umělce a pojednat o nástrojích jejich ochrany z hlediska platné právní úpravy obecně a podrobněji s přihlédnutím k nástrojům ochrany ve sféře internetu a sociálních sítí. Téma diplomové práce je systematicky rozvrženo do šesti kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. První kapitola přináší přehled formálních pramenů práva regulujících práva výkonných umělců a dopadající na oblast internetu a sociálních sítí. Druhá kapitola poskytuje obecnou charakteristiku práva autorského a práv výkonných umělců. Tato práva zasazuje do kontextu práva duševního vlastnictví a definuje pojem nehmotného statku. Ve třetí kapitole je pozornost věnována vymezení pojmů autorského díla, uměleckého výkonu a rozdílu mezi nimi včetně odlišností mezi autorem a výkonným umělcem. Čtvrtá kapitola se zabývá právy výkonného umělce. Pojednává o jejich povaze, podmínkách vzniku i zániku a obsahuje jejich komplexní výčet. Součástí této kapitoly je podkapitola o kolektivní správě či licenční smlouvě. V páté kapitole jsou definovány pojmy internet a sociální síť. Pozornost je věnována i vymezení subjektů vyskytujících se na internetové síti. Dále jsou shrnuty nástroje ochrany práv výkonného umělce v jednotlivých sférách. Součástí kapitoly je výčet nejdůležitějších rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie pro oblast internetu. Poslední kapitola poskytuje ucelený přehled prostředků právní ochrany práv výkonného umělce. Kapitola třídí tyto prostředky podle právních předpisů, které jí obsahují, a následně vždy jasně vymezí podmínky za nichž je možné domáhat se právní ochrany. V závěru jsou shrnuty poznatky získané během psaní diplomové práce a je vyjádřen názor autora na komplexnost a efektivitu ochrany práv výkonného umělce ve vztahu k platné právní úpravě.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this thesis is to define the rights of performer as complexly as possible and to describe the tools of their legal protection in general and in more detail to describe the tools of their legal protection in the realm of internet and social media. The topic of this thesis is systematically divided into six chapters, which are further subdivided into subchapters. The first chapter provides an overview of formal sources of law regulating the rights of performers and affecting the Internet and social media. The second chapter provides a general characteristic of copyright and rights of performers. This chapter also places these rights into the context of intellectual property law and defines the term intangible asset. In the third chapter, attention is paid to defining the concepts of the author's work, artistic performance and the difference between them, including differences between the author and the performer. The fourth chapter deals with the rights of the performer. It deals with their nature, conditions of origin and extinction and contains their comprehensive list. Part of this chapter is a subchapter on collective management or license agreement. The fifth chapter defines the concepts of the Internet and the social media. Attention is also paid to the definition of entities which are active on the Internet. Furthermore the tools for the legal protection of the rights of the performer in individual realms are summarized. This chapter also contains the most important judgments of the Court of Justice of the European Union in the realm of the Internet. The last chapter provides a comprehensive overview of the legal protection tools of the performer's rights. The chapter classifies these tools according to the legislation that contains them and then always clearly defines the conditions under which legal protection can be claimed. In conclusion, the findings acquired during the writing of the thesis are summarized and this part also expresses author’s opinion on the complexity and effectiveness of protecting the rights of the performer in relation to the applicable law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Makulová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Makulová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Makulová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB