velikost textu

Autorské dílo a reklama

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorské dílo a reklama
Název v angličtině:
Copyrighted work and advertising
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Vojtovič
Vedoucí:
JUDr. Zuzana Císařová
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
187042
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské dílo, reklama, autorské právo, marketing
Klíčová slova v angličtině:
Copyrighted work, advertising, copyright, marketing
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je propojit teoretickou rovinu autorského práva s konkrétní oblastí. Konkrétně se pak jedná o analýzu vztahu mezi autorským právem a reklamní tvorbou. V práci hledám odpověď na dvě zásadní otázky, a to zda je možno reklamní sdělení autorskoprávně chránit a pokud ano, zda je tato ochrana účelná a praktická. Druhá otázka má pak těžiště v analýze užívání již existujících autorských děl v rámci reklamního sdělení. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se dále člení na jednotlivé subkapitoly. První kapitolu věnuji autorskému právu, přičemž popis stávající právní úpravy doplňuje rozbor historického a sociálního kontextu vývoje autorského práva. Druhá kapitola se zaměřuje na pojem reklama. Vysvětlení tohoto pojmu bylo nutné, jelikož právní úprava reklamu definuje jen obecně a pro účel této práce nedostatečně, přistoupil jsem tedy k objasnění tohoto pojmu z hlediska marketingového. Třetí kapitola v teoretické rovině popisuje platnou právní úpravu autorského díla v autorském zákoně. Ve čtvrté kapitole lze spatřit první průnik mezi zdánlivě nesouvisejícími oblastmi: reklamou a autorským právem. Je zde představen pojem reklamní dílo, přičemž se věnuji nejen jeho účelnosti, ale i procesu, který vede ke vzniku reklamních - autorských děl. Je zde také komparativní odbočka k právnímu řádu Spojených států amerických a Francie. Pátá kapitola poskytuje teoretické východisko pro kapitolu následující a je zde analyzována právní úprava výlučného majetkového práva – práva dílo užít. Šestá kapitola se věnuje konkrétním druhům autorských děl, které jsou nejčastěji užívána v rámci reklamního sdělení. Snoubí se zde teorie a praxe, když je odkazováno nejen na platné právní předpisy, ale také na konkrétní příklady užití obrazů, architektury, designu či postav. Sedmá kapitola se věnuje české judikatuře, která má přímý vztah k tématu této práce, je zde tak poukázáno na skutečnou rozhodovací praxi českých soudů. Poslední, osmá kapitola je zamyšlením autora nad některými autorskoprávními výzvami, kterým v současnosti čelí reklamní tvorba. Jedná se tak především o užívání autorských děl na internetu a konflikt mezi architektonickými díly a reklamou. Závěrem této práce je zjištění, že autorské právo prozařuje celým procesem vzniku reklamního sdělení, jelikož autorská díla jsou nejen zpracovávána a užívána v rámci reklamního sdělení, ale také vznikají nová autorská - reklamní díla.
Abstract v angličtině:
Summary The Aim of this thesis is to link the theoretical aspects of copyright with its practical use. Specifically it is an analysis of relationship between copyright and advertising. In the thesis I am trying to find an answer for two main questions. First, if it is possible to grant a copyright protection to an advertisement and if so, then it is my goal to discover its usefulness. Second, the other answer should be based on analysis of preexisting copyrighted works used in advertisement. The thesis is divided into 8 chapters which consist of other sub- chapters. The first chapter is dedicated to copyright, its legal framework and analysis of historical and social background of its development. The second chapter is focused on advertising. Since the definition of advertising offered by the Czech laws is insufficient for the purpose of this thesis I decided to offer a marketing point-of-view to clarify the subject. The third chapter offers an analysis of current legislation of copyrighted work in the Czech Republic. The fourth chapter represents the first encounter of the two ostensibly unrelated topics: advertising and copyright. This chapter also presents a copyrighted work as a new notion while focusing on its creation and purpose. Here, we can also find a small turnoff to a copyright legislation of the USA and France. The fifth chapter offers a theoretical foundation for the following chapter and analyzes the legal regulation of author’s exclusive right to use his work. The sixth chapter is dealing with specific works which are regularly used in advertisements such as paintings, design, architecture or characters. The seventh chapter describes relevant Czech case law. The last – eight chapter gives the reader a place to think about some of the recent challenges such as the clash of copyright and the use of works on the internet or a question of abundance of advertisements in the public space where they interfere with the architecture. To summarize, copyright radiates throughout the whole process of creation of advertisements since the copyrighted works are not only used in them, but the advertisements themselves can be considered as copyrighted works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Vojtovič 2.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Vojtovič 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Vojtovič 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Vojtovič 239 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Zuzana Císařová 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. 151 kB