velikost textu

Effect of substantial grain refinement on microstructure and mechanical properties of precipitation hardenable magnesium alloys.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of substantial grain refinement on microstructure and mechanical properties of precipitation hardenable magnesium alloys.
Název v češtině:
Vliv výrazného zjemnění zrna na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti precipitačně vytvrditelných hořčíkových slitin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Hofman
Vedoucí:
RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Konzultanti:
RNDr. Jitka Stráská
doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
Id práce:
187038
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Aplikovaná fyzika (FAF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
WE43, teplotní stabilita, ultra jemné zrno, skenovací elektronová mikroskopie, ECAP
Klíčová slova v angličtině:
WE43, thermal stability, ultrafine grain, scanning electron microscopy, ECAP
Abstrakt:
Abstrakt: V této práci byla zkoumána hořčíková slitina WE43 a vliv výrazného zjemnění zrna pomocí metody ECAP. Tlakové zkoušky ukázaly podstatné zvýšení pevnosti po aplikování metody ECAP, přičemž po osmy průchodech bylo dosaženo hodnoty přes 400 MPa. Navzdory této vysoké hodnotě pevnosti zůstal materiál velmi houževnatý, jak v tahu, tak v tlaku. Vyšetření teplotní stability materiálu bylo provedeno za pomoci měření mikrotvrdosti. Ultra jemnozrnná struktura po 8 ECAP průchodech ukázala dobrou teplotní stabilitu do teploty 300 °C, kde se začaly rozpouštět precipitáty a souběžně začala růst velikost zrna, což vedlo k prudkému poklesu hodnoty mikrotvrdosti. Žíhání výchozího stavu ukázalo nejlepší výsledky pro teplotu 210 °C, kde precipitační zpevnění vedlo ke zvýšení mikrotvrdosti až na ∼101 HV.
Abstract v angličtině:
Abstract: Properties of magnesium alloy WE43 and the effect of substantial grain refinement by ECAP were studied. The compressive strength test revealed a significant increase of yield strength after ECAP, resulting in yield strength of over 400 MPa after 8 ECAP passes. The material remained surprisingly ductile in both compression and tension. Thermal stability of the material was investigated via Vickers hardness test. The ultrafine-grained structure shows good thermal stability up to 300 °C, where the precipitates start to dissolve and grain size starts to increase, resulting in sharp fall of hardness. Annealing of the initial state showed best results for 210 °C where the precipitation hardening led to an increase in hardness up to ∼101 HV.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Hofman 4.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Hofman 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Hofman 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Peter Minárik, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 153 kB