velikost textu

Environmentální migrace v Ústeckém kraji: percepce životního prostředí a potenciální migrace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální migrace v Ústeckém kraji: percepce životního prostředí a potenciální migrace
Název v angličtině:
Environmental migration in the Ústí region: perception of the environment and potential migration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Cejpek
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
Id práce:
186992
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
environmentálně motivovaní migranti – environmentální migrace – motivace migrace – percepce prostředí – plánovaní přesídlenci – potenciální migrace – regionální a sídelní preference – Ústecký kraj – životní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
development displacees – environment – environmental migration – environmental perception – environmentally motivated migrants – migration motivation – potential migration – residential preferences – the Ústí region
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice environmentální migrace neboli stěhování lidí v důsledku environmentálních změn. Práce má za cíl zhodnotit a zdůvodnit tento trend na území Ústeckého kraje. Vzhledem k tamnímu stavu životního prostředí má kraj s environmentální migrací bohaté zkušenosti. Zvláštní zřetel je brán na potenciální migraci a percepci životního prostředí mladých lidí ve věku 15–29 let. Výzkum je založen na metodě dotazníkového šetření, přičemž byly zkoumány otázky spojené s životním prostředím a migrací (percepce prostředí, motivace migrace, charakter a preference potenciální migrace). Na základě výzkumu lze například tvrdit, že mladí lidé žijící v území narušeného životního prostředí vnímají životní prostředí relativně pozitivně. Environmentální faktor není primárním důvodem vedoucí k migraci, nýbrž faktorem doprovodným, sekundárním důvodem iniciující pohyb. U těchto mladých lidí roste zájem o ekonomická hlediska při výběru ideálního místa bydliště na úkor hledisek neekonomických. Klíčová slova: environmentálně motivovaní migranti – environmentální migrace – motivace migrace – percepce prostředí – plánovaní přesídlenci – potenciální migrace – regionální a sídelní preference – Ústecký kraj – životní prostředí
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis analyses environmental migration, that is, the human migration as a result of environmental change. The aim of the thesis is to assess and explain this trend in the Ústí region in Czechia, a region with an extensive experience of environmentally induced migration due to the deteriorating conditions of the local environment. Special attention was paid to potential migration and the perception of the environment by young people aged 15-29 years. A questionnaire survey was used as the main research method, covering questions about the environment and migration (including the perception of the environment, migration motivation or the character and preference of potential migration). The results suggest, for example, that young people living in an area with deteriorated environment perceive it in a relatively positive way. Most importantly, environmental conditions are not the primary factor leading to the decision to migrate, but a secondary one. Economic factors are becoming more significant when choosing the ideal place to live, rather than non-economic factors. Key words: development displacees – environment – environmental migration – environmental perception – environmentally motivated migrants – migration motivation – potential migration – residential preferences – the Ústí region
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Cejpek 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Cejpek 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Cejpek 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 548 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB