velikost textu

SOCIOEKONOMICKÁ A VZDĚLÁVACÍ FUNKCE GEOPARKŮ NA PŘÍKLADU NÁRODNÍHO GEOPARKU RALSKO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
SOCIOEKONOMICKÁ A VZDĚLÁVACÍ FUNKCE GEOPARKŮ NA PŘÍKLADU NÁRODNÍHO GEOPARKU RALSKO
Název v angličtině:
SOCIOECONOMIC AND EDUCATIONAL FUNCTION OF GEOPARKS: THE EXAMPLE OF NATIONAL GEOPARK RALSKO
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Midlochová
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Id práce:
186990
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geopark, Národní geopark Ralsko, udržitelný rozvoj, interpretace, geoturismus
Klíčová slova v angličtině:
geopark, National Geopark Ralsko, sustainable development, interpretation, geotourism
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá konceptem geoparků, které se jako nástroj udržitelného rozvoje území rozšiřují po celém světě. Práce se zaměřuje na socioekonomickou a vzdělávací funkci geoparků a jejich management. Diskutován je koncept geoparků, geoturismu, dědictví a jeho interpretace doplněný o zjištění z praktických výzkumů. Tyto výzkumy jsou využity pro vytvoření přehledu metod používaných v sociogeografických výzkumech geoparků. V praktické rovině jsou použity kvalitativní metody s cílem identifikovat a zhodnotit celkové fungování Národního geoparku Ralsko a jeho socioekonomické a vzdělávací dopady. Pomocí analýzy dokumentů a pozorování v terénu jsou identifikovaní aktéři v území a zhodnoceno vzdělávání a interpretace dědictví geoparkem. Stěžejní částí výzkumu jsou polostrukturované rozhovory s aktéry v území, pomocí kterých byl zhodnocen management geoparku, chápání a postoje vůči geoparku a fungování celé oblasti. Došlo k identifikaci několika bariér bránící rozvoji regionu i geoparku, jenž jsou diskutované s teorií. Zároveň jsou místními aktéry navrhnuty konkrétní kroky nutné ke zlepšení fungování oblasti i samotného geoparku. Klíčová slova: geopark, Národní geopark Ralsko, udržitelný rozvoj, interpretace, geoturismus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis deals with the concept of geoparks, which rapidly expand worldwide as a tool for sustainable development. This paper is focused on the socio-economic and educational function of geoparks and their management. The concept of geoparks, geoturism, heritage and its interpretation is generally discused, complemented by findings from practical researches. These researches are used to create an overview of methods, which are used in sociogeographical researches of geoparks. In practical terms are used qualitative methods, which identify and evaluate the overall functioning of the National Geopark Ralsko and its socio-economic and educational impacts. The main actors in the area are identified by document analysis and direct field observation and the geopark's education and interpretation of the local heritage is evaluated hrough. The main part of the research is semi-structured interviews with the actors in the territory. Based on these interview is evaluated management of this geopark, understanding and attitude towards the geopark and the functioning of the whole area. Several barriers to the development of the region and the Geopark have been identified. These barriers are are discussed with the theory. Local actors also have proposed concrete steps to improve the functioning of the area and the Geopark itself. Key words: geopark, National Geopark Ralsko, sustainable development, interpretation, geotourism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Midlochová 4.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Midlochová 413 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Midlochová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Midlochová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Šauer, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB