velikost textu

Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy
Název v angličtině:
Topical issues of the regulation of international carriage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Sedláček
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
186957
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní přeprava, Letecká přeprava, Odpovědnost leteckého dopravce
Klíčová slova v angličtině:
International Carriage, Carriage by Air, Air Carrier´s Liability
Abstrakt:
Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy Abstrakt Tématem této práce jsou aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy se zřetelem na přepravu leteckou, jejíž právní úprava je vzhledem k přeshraničnímu charakteru především mezinárodněprávní a unijní. Práce je systematicky rozdělena do 5 částí. Úvodní část se věnuje dopravě a letecké přepravě v obecné rovině. Přináší definici základních pojmů, s kterými se v následujících částech pracuje, stručný historický nástin a také aktuální problémy a výzvy v této oblasti, čímž uvádí čtenáře do problematiky letecké přepravy. Stranou nezůstávají ani mezinárodní organizace v letecké přepravě, jež jsou zmocněny k vydávání právních aktů a které v nedávné době prošly rozsáhlými změnami. Druhá část je věnována právní úpravě a to především na mezinárodní a unijní úrovni. Výklad je poskytnut i české právní úpravě, která však z důvodu mezinárodní povahy a unifikace letecké přepravy plní spíše doplňkovou roli. Následující dvě části jsou dle povahy přepravy rozděleny na úpravu přepravy nákladní a osobní a zaměřují se především na odpovědnost leteckého dopravce. Čtvrtá část si zároveň klade za cíl informovat čtenáře o právech cestujících vyplývajících z právní úpravy letecké přepravy ať už na mezinárodní, nebo unijní úrovni. V rámci obou těchto částí autor nezůstává pouze u teoretického výkladu, ale zaměřuje se více na praxi a poskytuje detailní výklad vybraným ustanovením mezinárodním úmluv. Zmíněné praktické části práce jsou doplněny o četnou judikaturu zahraničních soudů, která formovala výklad řady pojmů a hraje v letecké přepravě nezastupitelnou roli. Poslední část je věnována různým formám spolupráce leteckých dopravců a především v současnosti hojně užívaným codesharovým smlouvám. Celou prací zároveň prostupují aktuální otázky v letecké přepravě, včetně stanovených cílů v právní oblasti pro nadcházející období. Závěr práce autor věnuje zamyšlení nad možným budoucím vývojem právní regulace mezinárodní letecké přepravy, a to zejména ve vztahu k tzv. omezené odpovědnosti leteckého dopravce.
Abstract v angličtině:
Topical issues of the regulation of international carriage Abstract The topic of this thesis is international air carriage and its legal regulation which is, due to the highly international nature of air carriage, mainly International and EU. The thesis is systematically divided into 5 main parts. The introductory part is focused on carriage and air carriage in general. It provides definitons of basic concepts, with which the following sections work, a brief historical outline and also current issues and challenges in international carriage, thus bringing this topic to the reader in a detailed perspective. Another discussed point are the international organizations authorized to issue legislation and how they have recently gone through some changes. The second part is dedicated to legislation; especially International and EU legislation. An Interpretation is also provided to the Czech legislation. However, this only plays a rather complementary role, resulting from the highly international character of air carriage. The following two parts are, according to the nature of air carriage, divided into cargo and passenger transport legislation and they are focused mainly on liability of an air carrier. The fourth part also aims to inform the readers about passengers rights arising from air carriage legislation, whether on International or EU level. Within these parts, the author does not only merely rely on a theoretical interpretation, yet rather focuses on practice and provides a detailed explanation of selected provisions of international treaties. The above-mentioned practical parts of the thesis are supplemented by numerous decisions of foreign courts, which have formed an interpretation of a number of terms and thus play an irreplaceable role in air carriage. The last part is devoted to the different forms of cooperation of air carriers and especially to the currently widely spread codeshare agreements and the liability of participating air carriers. Throughout the document, the current challenges and issues in air carriage are mentioned, including the goals set for succeeding term. In conclusion, the author focuses on the possible future development of the legal regulation of international air carriage, selectively speaking in relation to so-called limited liability of the air carrier.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Sedláček 1002 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Sedláček 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Sedláček 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB