velikost textu

Vliv fyzickogeografických faktorů na extremitu odtoku (Případová studie: Porovnání malých povodí v oblasti centrální Šumavy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv fyzickogeografických faktorů na extremitu odtoku (Případová studie: Porovnání malých povodí v oblasti centrální Šumavy)
Název v angličtině:
Influence of physiogeographic conditions on runoff extremity (Case study: Comparison of small catchments in the central area of Šumava Mountains)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Hojovec
Vedoucí:
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Oponent:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Id práce:
186940
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Šumava; malá povodí;fyzickogeografické podmínky; rašeliniště; krajinný pokryv; půdní podmínky; klimatické podmínky; hydrologický režim; extremita odtoku
Klíčová slova v angličtině:
Šumava Mountains; small catchments; physiographic conditions; peat bogs; land cover; soil conditions; climatic conditions; hydrological regimen;runoff extremity
Abstrakt:
Abstrakt V souvislosti se vzrůstajícím výskytem extrémních hydrologických situací se objevují nové možnosti řešení ochrany před povodněmi. Mezi tyto možnosti patří i postupné zvyšování retenční kapacity povodí a zmírnění variability odtoku v pramenné oblasti toků. Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tří fyzicko-geograficky různých povodí v pramenných oblastech Šumavy. Hlavním cílem práce je zkoumání vlivu fyzicko-geografických faktorů na extremitu odtoku v povodí jednotlivých vybraných toků na základě srovnávací analýzy. Extremita odtoku je znázorněna pomocí vybraných povodňových událostí, které byly zpracovány na základě dat z experimentálního monitoringu katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze. Úvodní část této práce je tvořena literární rešerší a dále fyzicko- geografickými a hydrografickými charakteristikami všech povodí. Hlavní část práce je zaměřena na popis a porovnání extrémních situací ve sledovaných povodích. V závěru práce je uvedeno zhodnocení, spočívající v posouzení vlivu fyzickogeografických faktorů na extremitu odtoku. Ve výsledném hodnocení bylo zjištěno, že reakce Černého potoka, na povodňové události, je odlišná od reakce dvojice Ranklovský potok, Rokytka. Důvodem této odlišnosti je rozdílná plocha rašelinišť na daných povodích.
Abstract v angličtině:
Abstract In connection with the increasing occurrence of extreme hydrological situations, new opportunities for flood protection are emerging. Among these options also includes the gradually increase water retention capacity and to reduce runoff variability in headstream areas. This bachelor thesis deals with the comparison of three physical geographical different river basins in the headstream area of Šumava mountains. The main aim of this study is a research influence of physiogeographic conditions on runoff extremity in the catchment of individual selected streams on the basis of a comparative analysis. Extremity runoff is represented by selected flood situations that were processed on the basis of data from the experimental monitoring of Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University in Prague. The opening part of this thesis consists of literary research, physical geographical and hydrographical characteristics of all catchment areas. The main part of the thesis is focused on description and comparison of extreme situations in the monitored catchments. The conclusion of the thesis is an evaluation, which consists in the assessment of the influence of physiogeographic conditions on runoff extremity. In the final evaluation it was found that the reaction of Černý brook to the flood events is different from the reaction of the pair of Ranklovsky brook, Rokytka brook. The reason for this difference is the different area of peat bogs in the river basins.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Hojovec 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Hojovec 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Hojovec 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Daniel Hojovec 93 kB