velikost textu

Vyobrazení zázraků na poutních místech doby barokní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyobrazení zázraků na poutních místech doby barokní
Název v angličtině:
Iconography of Miracles at the Pilgrim Places of the Baroque Period
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Roman Káčerek
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Id práce:
186902
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ikonografie, typologie mariánských milostí, prvotní zázraky poutních míst, milostné sošky
Klíčová slova v angličtině:
iconography, typology of Marian ´s grace, primal miracles of places of pilgrimage, graces statues
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá především zobrazeními zázračných událostí na vybraných poutních místech na pozadí jejich faktografické historie a celkové tradice určitých mariánských kultů. První část práce je věnována rozboru záměrně vybraných poutních míst ve všech případech s důrazem na jejich prvotní a další konkrétní zázračné děje nebiblické povahy týkající se především života obyčejných lidí. Tyto rozbory poskytují základní vhled do obecně- faktografických dějin příslušných míst, který je nezbytný pro detailní zkoumání příslušných zázračných dějů. Primární pozornost je v této části věnována rozborům prvotních zázraků poutních míst, především jejich zobrazením. V rámci možností jednotlivých poutních míst se tato práce dále snaží i o rozbor všech dalších vyobrazení mariánských milostí. Velký důraz je zde také kladen na písemné záznamy zmiňovaných zázračných událostí, které ve většině případů velmi pravděpodobně předcházely jejich samotnému vyobrazení. Druhá část práce se pokouší systematizovat výsledky dosažených bádání a vzájemně je porovnat. Jedná se o komparaci rozebíraných zázračných vyobrazení, která je provedena především po stránce obsahové a z hlediska jejich písemného zaznamenávání. Poslední aspekt této komparace snažící se zahrnou i církevní správu vybraných poutních míst přináší velmi pravděpodobné zjištění o výrazně vynikající činnosti jezuitského řádu, který ve své preciznosti celkového zpracovávání zázračných dějů výrazně převyšuje ostatní, v této souvislosti porovnávané, církevní řády. Práce přináší zcela originální zpracování historicky ne příliš tradičního tématu a čtenáři předkládá jedinečné rozbory konkrétních zázračných zobrazení. Zájemcům tak nabízí i podmětné otázky k zamyšlení v dané problematice a současně i prohlubuje celkové estetické vnímání zázračných výjevů, bez kterých by mnohá poutní místa ztrácela na své ojedinělé duchovní atmosféře. KLÍČOVÁ SLOVA ikonografie, typologie mariánských milostní, prvotní zázraky poutních míst, milostné sošky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals mainly with iconography of miraculous events at selected places of pilgrimage on the background of their factual history and the overall tradition of certain Marian cults. The first part of the thesis is devoted to the analysis of deliberately chosen pilgrimage sites in all cases, with an emphasis on their initial and other specific miraculous events of non-biblical nature concerning primarily the lives of ordinary people. These analyzes provide a basic insight into the general-factographic history of the relevant sites, which is necessary for the detailed examination of the relevant miraculous events. Primary attention is devoted to the analysis of the original miracles of the pilgrimage sites, especially by their depictions. Within the scope of individual pilgrimage sites, this thesis also seeks to analyze all other pictures of the mercy of the Marian. Great emphasis is also placed on written entries of the mentioned miraculous events, which in most cases very probably preceded their picture delineation. The second part of the thesis tries to systemate the results of the researches and compare them with one another. It is a comparison of the miraculous images that are being discussed, which are done mainly in terms of content and in terms of their writing. It is a comparison of the miraculous images that are being discussed, which are done mainly in terms of content and in terms of their writing. The last aspect of this comparison, which encompasses the ecclesiastical administration of selected pilgrimage sites, brings very probable findings about the remarkably superior activity of the Jesuit Order, which, in its precision of the overall processing of miraculous processes, is considerably superior to the other, in this context, comparative ecclesiastical orders. The thesis brings an entirely original processing of a historically not very traditional subject, and readers present unique analyzes of specific miraculous images. It also offers interested persons subtle questions to reflect on the issue and also deepens the overall aesthetic perception of miraculous scenes, without this scenes many pilgrimages would lose their unique spiritual atmosphere. KEYWORDS iconography, typology of Marian ´s grace, primal miracles of places of pilgrimage, graces statues
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Káčerek 7.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Roman Káčerek 4.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Káčerek 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Káčerek 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 933 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 153 kB