velikost textu

Integrace žen s mezinárodní ochranou v kontextu Státního integračního programu a utváření domova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace žen s mezinárodní ochranou v kontextu Státního integračního programu a utváření domova
Název v angličtině:
Integration of women with international protection in the context of the State Integration Program and the creation of home
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miriam Moutouk
Vedoucí:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Svobodová
Id práce:
186888
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrace, mezinárodní ochrana, gender, domov
Klíčová slova v angličtině:
integration, international protection, gender, home
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé diplomové práce je analýza procesu integrace žen s mezinárodní ochranou. Má práce se zaměřuje pouze na ženy a jejich migrační zkušenost. Domnívám, že role genderu bývá ve studiích migrace a integrace opomíjena, a to i přesto, že ženy během těchto procesů procházejí velmi specifickými situacemi plynoucími z jejich genderové příslušnosti, jež jim patriarchální společnosti přisuzují. Integraci držitelek mezinárodní ochrany sleduji v kontextu využívání služeb Státního integračního programu. Zajímá mě, jakým způsobem konkrétní služby dopadají na participantky výzkumu a jejich každodenní život v novém prostředí. Trajektorie procesu integrace je zkoumána od samotného rozhodnutí migrovat, přes odchod z mateřské země, akulturační stres, první kontakt s českou společností až po současnost i budoucí vize. Jedním z nástrojů Státního integračního programu je poskytovaná asistence v oblasti bydlení. Bydlení ve své práci věnuji zvláštní pozornost, neboť ztrátu domova, jeho hledání a znovu-utváření považuji za jeden z klíčových aspektů úspěšné integrace. Výsledkem realizovaných rozhovorů kvalitativního výzkumu je zjištění, že Státní integrační program nezohledňuje individuální potřeby migrantek s traumatickými zkušenostmi, matek, žen v domácnosti pečující o ostatní blízké. Přestože je integrace nahlížena jako oboustranný akt, výsledky veřejného mínění stále vykazují tendence české společnosti nahlížet na cizince jako na bezpečnostní hrozbu. V takovém prostředí obtížně hledají své místo a pocit sounáležitosti zejména ty participantky výzkumu, které čelí bariérám v podobě jazyka, vizuálních odlišností a předsudků. Klíčová slova: integrace, mezinárodní ochrana, gender, domov
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of my thesis is to analyze an integration process of women with international protection. The emphasis is placed on women and their migratory experiences. I believe that the role of gender in migration and integration studies is still neglected even though women often experience very specific situations as a result of the gender roles assigned to them by patriarchal societies. I monitor the integration of women with international protection within the context of services provided by the State Integration Program. I am interested in how specific services impact research participants and their daily lives in a new environment. The trajectory of the integration process is examined from the decision to migrate, through leaving the home country, acculturative stress, first contact with Czech society, to present and future visions. One of the tools of the State Integration Program is the assistance provided in the area of housing. I pay particular attention to housing, as I consider the loss of home, the search and reformation of a new one to be key aspects affecting the integration process. The qualitative research interviews resulted in the finding that the State Integration Program does not take into account the individual needs of migrant women with traumatic experiences, mothers, wives and caretakers of relatives. Although integration is seen as a mutual act, the results of public opinion still show the tendency of Czech society to regard foreigners as a security threat. In such an environment it is difficult to find a place and a sense of belonging, especially for those research participants who face barriers in the form of language, physical features that result in stereotyping and prejudices. Key words: integration, international protection, gender, home
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miriam Moutouk 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miriam Moutouk 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miriam Moutouk 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miriam Moutouk 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Janská, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Svobodová 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB