velikost textu

Vývoj hlášení klinického hodnocení a jeho dopad na řízení v organizacích zabývajících se klinickým hodnocením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj hlášení klinického hodnocení a jeho dopad na řízení v organizacích zabývajících se klinickým hodnocením
Název v angličtině:
Development of Clinical trial application and its impact on the management of the Clinical trial organisations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Křivánková
Vedoucí:
Mgr. Petr Vrzáček
Oponent:
MUDr. Mgr. Eva Staňková
Id práce:
186881
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klinické hodnocení, hlášení klinického hodnocení, řízení organizací, vývoj řízení organizací
Klíčová slova v angličtině:
clinical trial, clinical trial submission, organization management, development of organization management
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje vývoji klinického hodnocení v České republice, potažmo Československu, a to od roku 1989 do současnosti. Zabývá se také jeho dopadem na řízení v organizacích zabývajících se klinickým hodnocením. Cílem práce je na základě kvalitativního výzkumu určit stěžejní změny, ke kterým v hlášení klinického hodnocení došlo, a identifikovat, jak tyto změny ovlivnily řízení organizací, které se zabývají klinickým hodnocením. V teoretické části se zmiňuji o historii klinického hodnocení, české i mezinárodní legislativě včetně etických zásad, cyklu hlášení klinického hodnocení a způsobu předkládání dokumentace včetně popisu institucí, kterým se musí klinické hodnocení předkládat. V této části také osvětluji problematiku řízení, jeho organizační vývoj a očekávaný vývoj v budoucnosti. Ve výzkumné části popisuji zvolenou výzkumnou metodu, která se po pilotní části z původního polostrukturovaného rozhovoru rozšířila na použití metody focus group. Na základě rozhovorů a focus group bylo vyhodnoceno 7 okruhů, které popisují vývoj klinického hodnocení a jeho dopad na řízení organizací v klinickém hodnocení, včetně jednoho tématu, které se věnuje očekávanému vývoji tohoto oboru v budoucnosti. Klíčová slova: klinické hodnocení, hlášení klinického hodnocení, řízení organizací, vývoj řízení organizací
Abstract v angličtině:
Abstract My diploma thesis deals with the Clinical trial in the Czech Republic in the period from 1989 to present and on its impact on management in organizations dealing with clinical trials. The aim of this thesis is to identify key changes that occurred in the clinical trial and to identify how these changes infuenced the management of clinital trial organizations. This will be done based on the qualitative research. The theoretical part provides information about the history of the clinical trial, about internation and the Czech legislation, including ethical principles, the submission process including description of institution that are reviewing the clinical research. The theory also explains the issue of management, its organizational developments and its expected development in the future. In the research part I described the chosen research method, which extend from the semi- structured interview after the pilot part to the use of the focus group method – in the combination with semi-structured interview. Based on these interviews and focus group have been evaluated 7 parts to describe the evolution of the clinical trial and its impact on the management of clinical trials, including one topic that addresses the expected development of this field in the future. Key words: clinical trial, clinical trial submission, organization management, development of organization management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Křivánková 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Křivánková 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Křivánková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Křivánková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Vrzáček 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Mgr. Eva Staňková 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB