velikost textu

Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny mediální debaty o autonomním sociálním centru Klinika
Název v angličtině:
Shifts in the media debates on Autonomous social center Klinika
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matouš Knapp
Vedoucí:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Id práce:
186880
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Politologie (CL PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kritická analýza diskurzu|ideologie|argumentace|squatting|centrum Klinika|soukromé vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
Critical Discourse Analysis|ideology|argumentation|squatting|Klinika center|private ownershhip
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Práce analyzuje dva texty mediálního diskurzu o autonomním sociálním centru Klinika. Zaměřuje se na odhalení stěžejních témat, analýzu argumentace a diskurzivních praktik jednotlivých stran a zhodnocení potenciálního vývoje diskurzu v období mezi vznikem prvního a druhého textu. Analýza vychází primárně z diskurzivně-historického přístupu (DHA, Ruth Woodaková a Martin Reisigl), který považuje diskurz za komplexní sociální jev a zahrnuje také studium kontextu (historického, sociálního, myšlenkového). Předmětem analýzy jsou texty diskuzního charakteru, jedná se o rozhlasové pořady Radia Plus Pro a proti (z února roku 2015) a Odpolední Plus (z března roku 2016). Jejich formát poskytuje analýzu stanovisek jednotlivých stran ve vzájemné interakci. Při analýze je kladen důraz na sebeidentifikaci mluvčích, nominace, predikace, témata a blízké diskurzy a v závěru na samotnou argumentaci. Práce v detailu ukazuje, že diskurz je blízký diskurzu právnímu a politickému, konflikt jednotlivých stran je poměrně hluboký a výrazným prvkem argumentace je srovnávání s minulým režimem.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis analyzes two media discourse texts about the Autonomous Social Centre Klinika. It focuses on revealing key topics, argumentation analysis and discursive practices of each individual party and on the evaluation of the potential development in the time period between the first and second text. The analysis is mainly based on the Discourse-Historical Approach (Ruth Woodak and Martin Reisigl) which views the discourse as a complex social phenomenon and it also includes a study of context (historical, social, ideological). The subjects of the analysis are discursive texts, both are radio shows - one from Radio Plus - Pro a proti (february 2015) and the other from Odpolední Plus (march 2016). Their format provides the analysis of the standpoint of each party in mutual interaction. The analysis emphasizes on the self- identification of the speakers, nominations, predictions, topics and close discourses, and finally in the conclusion on the argumentation itself. The thesis shows in detail that the discourse has much in common with legal discourse and political discourse. The conflict between individual parties is profound and a distinctive element of the argumentation is the comparison with the time period during the communist regime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matouš Knapp 991 kB
Stáhnout Příloha k práci Matouš Knapp 248 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matouš Knapp 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matouš Knapp 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB