velikost textu

Senioři a volný čas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senioři a volný čas
Název v angličtině:
Seniors and leisure
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Pošustová
Vedoucí:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Id práce:
186825
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Senior, volný čas, volnočasové aktivity, stáří, starobní důchod, změny ve stáří.
Klíčová slova v angličtině:
Senior,leisure,leisure activities, old age, retirement pension, changes in old age.
Abstrakt:
Přílohy Shrnutí Tato diplomová práce je zaměřena na seniory žijící v domácím prostředí. V této práci jsem se zaměřila na popsání volnočasových aktivit, kterým se dnešní senioři věnují a zároveň jsem chtěla poukázat na problémy starých lidí, se kterými se denně vypořádávají. Také jsem popsala rizikové seniory a základní termíny, se kterými se v problematice týkající se seniorů můžeme setkat. Cílem práce bylo zjistit, jakými činnostmi se senioři ve svém volném čase zabývají a zda umí svůj volný čas dostatečně naplnit. Dále jsem chtěla porovnat záliby seniorů z malých a velkých měst. Z výzkumného šetření jsem se dozvěděla, jak tráví dnešní senioři svůj volný čas a co je pro ně překážkami v trávení volného času.
Abstract v angličtině:
Summary Summary This diploma thesis focuses on seniors living in the home environment. In this work, I focused on descriptions of the leisure activities that today's seniors devote and I want to address to the problems of the old people they deal every day. I have also described the seniors of risks seniors and the basic terms with which we can meet in the senior´s issue. The aim of the work was to find out what activities are seniors doing in their free time and whether their leisure time is sufficiently fulfilled. I also wanted to compare the hobbies of seniors from small and big cities. I learned from my research how todays seniors spend free time and what are the obstacles on spending their free time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Pošustová 996 kB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Pošustová 98 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Pošustová 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Pošustová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB