velikost textu

Obavy pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obavy pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Název v angličtině:
Fears of workers in low - threshold institutions for children and youth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Rezek
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslav Čedík
Id práce:
186823
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální práce, sociální pracovník, obavy, strach, prožívání, interpretativní fenomenologická analýza
Klíčová slova v angličtině:
Low-threshold institutions for children and youth, social work, social worker, fears, experiencing, iterpretative phenomenological analysis
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zpracovává téma obav, které prožívají pracovníci nízkoprahových klubů pro děti a mládež při své přímé práci. V teoretické části je vymezena služba NZDM, popsány její principy, cílová skupina, metody a ochranné mechanismy práce. Dále je rozpracováno téma pracovníků v této službě. V souvislosti s tématem práce je rozvedeno téma obav a strachu. Výzkumná část pomocí interpretativní fenomenologické analýzy A. Smitha zjišťuje, jak pracovníci NZDM své obavy prožívají a jaké jim dávají významy. Z analýzy vyplývá, že významné je pro pracovníky prožívání frustrace, nejistoty a odmítnutí. Prožívání obav se odehrává na pozadí vlivů jejich osobního života, na poli uživatelova světa, vztahu s uživatelem, prožívání kompetentnosti, nároků pracovního prostředí a dalších. Ve fenoménu obav jde pracovníkům o bezpečí a vlastní hodnotu. Analýza nalézá výpovědi o strategiích, které pracovníci při zvládání obav využívají. Vyrovnáváním se s obavami získávají pracovníci pocit změny v jejich sebepojetí.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented diploma thesis solves fears which are experienced by workers in low-threshold institutions for children and youth (NZDM) in their ongoing contact work. The theoretical articles are focused on the description of NZDM - it's principles, target group, methods and protective mechanisms of work. The following articles describes workers in NZDM. Due to the topic of diploma thesis, the fears are defined in the next articles. The research part of the thesis solves meanings and experiencing of fears using the interpretative phenomenological analysis by A. Smith. The analysis outcome is of high importance experiencing frustration, uncertainty and refusal. The fears are experienced in the background of their own personal life experiences, in the clients specific lives, in the relationship with clients, experiencing competency and work requirements. The most commented values are the intrapsychical safety and self-esteem. The analysis also shows the protective strategies for coping with the fears. Workers talked about the benefits of the experienced problems. 81
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Rezek 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Rezek 331 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Rezek 365 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Rezek 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Čedík 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 152 kB