velikost textu

Kniha Jonáš, kapitola 2. Exegeze, teologie a interpretace starozákonní perikopy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kniha Jonáš, kapitola 2. Exegeze, teologie a interpretace starozákonní perikopy
Název v angličtině:
The Book of Jonah, Chapter 2. Exegesis, Theology and Interpretation of an Old Testament Pericope
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
Vedoucí:
Doc. ThDr. Martin Prudký
Oponent:
Filip Čapek, Th.D.
Id práce:
18682
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V předložené práci jsme se zabývali převážně druhou kapitolou starozákonní knihy Jonáš, jejíž dominantní částí je Jonášův děkovný žalm. Snažili jsme se hledat argumenty pro vlastní hypotézy a posléze střízlivě formulovat závěry. Pokusili jsme se touto cestou překlenout prostor mezi analytickou exegezí hebrejského textu a jeho syntetickou aktuální aplikací. Práce je členěna do třech hlavních kapitol s obsahem exegetickým, teologicko-spekulativním a interpretačně-aplikačním. Naší starostí bylo, abychom neztratili ze zřetele zamýšlenou rovnováhu polohy exaktní (vědecké) a polohy praktické (empirické). Proto jsme dbali o to, aby formulace tezí a cílů analýzy byla dotažena až k vyhodnocení toho, zda těchto cílů bylo skutečně dosaženo, až k předložení argumentů a k formulaci výsledků diskuse. Uvědomujeme si, že při zvažování váhy a oprávněnosti jednotlivých argumentů by bylo lze postoupit mnohem dál než se podařilo nám v diplomové práci. Kritik asi nenajde dostatečně reprezentativní srovnání našich závěrů s představami převládajícími v současném teologickém bádání. V důsledku této metody byl důkladně diskutován též textový kontext perikopy, tedy kniha Jonáš jako celek. Výsledkem diskuse je soteriologický pohled na druhou kapitolu i na celou knihu, pokus o vlastní interpretaci soteriologického kérygmatu perikopy i hypotéza o metaforicko-soteriologické struktuře knihy proroka Jonáše. Jsme si vědomi toho, že většina úvah zůstala ve formě otázek a inspirací pro další studium. Jeden z užitků, které nám přinášely potěšení během sepisování diplomové práce, je poznání, že kniha je považována za jednu z nejzajímavějších, nejmnohoznačnějších a nejvýmluvnějších starozákon-ních knih zřejmě po právu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the presented work we have dealt mainly with the second chapter of the Old Testament book of Jonah, whose dominant part is Jonah's psalm of thanks. We tried to find arguments for their own hypotheses and then soberly formulate conclusions. We have tried in this way to bridge the gap between analytical exegesis of the Hebrew text and a synthetic actual applications. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D. 780 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. ThDr. Martin Prudký 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Filip Čapek, Th.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB