text size

Hodnocení pro učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hodnocení pro učení
Titile (in english):
Assessment for learning
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Kristýna Pučálková
Supervisor:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Opponent:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Thesis Id:
186818
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, případová studie
Keywords:
Formative assessment, assessment for learning, assessment as learning, self-assessment, case study
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce pojednává o hodnocení cílené na podporu efektivního učení žáků. V první části práce jsou diskutována teoretická východiska tématu, konkrétně školní, a především formativní hodnocení. Je zde definován pojem hodnocení, jeho historie, funkce, typy a význam. Dále se práce zabývá tématem hodnocení pro učení a jeho metodami s přímou vazbou na výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována empirickému výzkumu hodnocení u dvou učitelek prvního stupně základní školy ze zvolené třetí a páté třídy včetně vnímání formativního hodnocení jejich žáky. Praktická část vychází ze získaných teoretických poznatků a je prováděna kvalitativní formou. K šetření výzkumu je zvolena případová studie formativního hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků s cílem zmapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Diplomová práce tak přináší zjištění, jakým způsobem je formativní hodnocení uplatňováno a jak tento inovativní způsob ve výuce vnímají nejen žáci ale i jejich učitelé. Z výzkumného šetření vyplývá, že zvolené učitelky ze třetí i v páté třídy zařazují jednotlivé možnosti formativního hodnocení do jejich výuky. Obě učitelky využívají toto hodnocení podle věku a individuálních zvláštností jedinců, přestože učitelka ze třetí třídy se přiklání spíše k sumativnímu typu hodnocení. Paní učitelka v páté třídě je naopak nakloněna k hodnocení formativnímu. Všichni žáci se ztotožňují v případě dobrého prospěchu spíše k hodnocení známou, při obtížích ve výuce ke slovnímu hodnocení, pro ideální pochopení klasifikace k oběma způsobům. Většina žáků vnímá jako nejprospěšnější sebehodnocení společně s hodnocením učitele. Nejproblematičtější a nejméně objektivní je pro ně vrstevnické hodnocení. KLÍČOVÁ SLOVA Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, žákovské portfolio, případová studie.
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the primary pupils’ assessment aimed to support effective learning. In the first section a theoretical background of school and formative assessment is discussed. The concept of assessment, its history, types and function are briefly commented. Further the proposed thesis addresses the idea of assessment for learning and respective approaches with direct connection to the research inquiries. The following section of the thesis concerns empirical investigation of the assessment of two primary school teachers from selected third and fifth-year primary school classes along with the perception of the formative assessment by their pupils. The practical part based on the gained theoretical insight is carried out in a qualitative manner. For the purpose of investigation, a case study of formative assessment aimed at mapping, analyzing and evaluation in the context of school learning systems is proposed. The proposed thesis provides findings about how is the formative assessment put into effect and how this innovative technique is viewed not only by pupils, but also elementary school teachers. According to the conducted research both interviewed teachers integrate formative assessment principles in their classes. Even though the teacher from the third-year class prefers the summative method of evaluation both teachers make use of the formative assessment according to the age and individual specificities. The teacher from the fifth- year class gives preference to the formative assessment. In case of good performance, the pupils identify themselves with the summative way of assessment, however they prefer formative evaluation in case of difficulties. For optimal comprehension of the classification the pupils favor both evaluation methods. Majority of the pupils believe that the most seminal approach is the combination of self-evaluation along with the teacher`s assessment. On the contrary, the peer-evaluation is considered to be the least objective and most problematic. KEYWORDS Formative Assesment, assesment for learning, assesment as learning, self-assesment, same-age peer assesment, primary pupil portfolio, case study.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kristýna Pučálková 780 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Kristýna Pučálková 38.45 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kristýna Pučálková 62 kB
Download Abstract in english Mgr. Kristýna Pučálková 45 kB
Download Supervisor's review PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 712 kB
Download Opponent's review PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 402 kB
Download Defence's report PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 152 kB