velikost textu

Hodnocení pro učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení pro učení
Název v angličtině:
Assessment for learning
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Pučálková
Vedoucí:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Id práce:
186818
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
Formative assessment, assessment for learning, assessment as learning, self-assessment, case study
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce pojednává o hodnocení cílené na podporu efektivního učení žáků. V první části práce jsou diskutována teoretická východiska tématu, konkrétně školní, a především formativní hodnocení. Je zde definován pojem hodnocení, jeho historie, funkce, typy a význam. Dále se práce zabývá tématem hodnocení pro učení a jeho metodami s přímou vazbou na výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována empirickému výzkumu hodnocení u dvou učitelek prvního stupně základní školy ze zvolené třetí a páté třídy včetně vnímání formativního hodnocení jejich žáky. Praktická část vychází ze získaných teoretických poznatků a je prováděna kvalitativní formou. K šetření výzkumu je zvolena případová studie formativního hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků s cílem zmapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Diplomová práce tak přináší zjištění, jakým způsobem je formativní hodnocení uplatňováno a jak tento inovativní způsob ve výuce vnímají nejen žáci ale i jejich učitelé. Z výzkumného šetření vyplývá, že zvolené učitelky ze třetí i v páté třídy zařazují jednotlivé možnosti formativního hodnocení do jejich výuky. Obě učitelky využívají toto hodnocení podle věku a individuálních zvláštností jedinců, přestože učitelka ze třetí třídy se přiklání spíše k sumativnímu typu hodnocení. Paní učitelka v páté třídě je naopak nakloněna k hodnocení formativnímu. Všichni žáci se ztotožňují v případě dobrého prospěchu spíše k hodnocení známou, při obtížích ve výuce ke slovnímu hodnocení, pro ideální pochopení klasifikace k oběma způsobům. Většina žáků vnímá jako nejprospěšnější sebehodnocení společně s hodnocením učitele. Nejproblematičtější a nejméně objektivní je pro ně vrstevnické hodnocení. KLÍČOVÁ SLOVA Formativní hodnocení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, žákovské portfolio, případová studie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the primary pupils’ assessment aimed to support effective learning. In the first section a theoretical background of school and formative assessment is discussed. The concept of assessment, its history, types and function are briefly commented. Further the proposed thesis addresses the idea of assessment for learning and respective approaches with direct connection to the research inquiries. The following section of the thesis concerns empirical investigation of the assessment of two primary school teachers from selected third and fifth-year primary school classes along with the perception of the formative assessment by their pupils. The practical part based on the gained theoretical insight is carried out in a qualitative manner. For the purpose of investigation, a case study of formative assessment aimed at mapping, analyzing and evaluation in the context of school learning systems is proposed. The proposed thesis provides findings about how is the formative assessment put into effect and how this innovative technique is viewed not only by pupils, but also elementary school teachers. According to the conducted research both interviewed teachers integrate formative assessment principles in their classes. Even though the teacher from the third-year class prefers the summative method of evaluation both teachers make use of the formative assessment according to the age and individual specificities. The teacher from the fifth- year class gives preference to the formative assessment. In case of good performance, the pupils identify themselves with the summative way of assessment, however they prefer formative evaluation in case of difficulties. For optimal comprehension of the classification the pupils favor both evaluation methods. Majority of the pupils believe that the most seminal approach is the combination of self-evaluation along with the teacher`s assessment. On the contrary, the peer-evaluation is considered to be the least objective and most problematic. KEYWORDS Formative Assesment, assesment for learning, assesment as learning, self-assesment, same-age peer assesment, primary pupil portfolio, case study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Pučálková 780 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Pučálková 38.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Pučálková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Pučálková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 712 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 152 kB