velikost textu

Rušená držba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rušená držba
Název v angličtině:
Disturbed possession
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Tlapová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
186811
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Držba, kvalifikovaná držba, ochrana držby, rušení držby, posesorní a petitorní řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Posssession, lawful possession, protection of possession, disturbing possession, civil proceedings – possessory case, judicial proceedings.
Abstrakt:
Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá tématem držby a její ochrany před rušením. Držba jako jeden ze základních institutů práva doznala v pojetí právní úpravy na území České republiky několika změn. Zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl pojetí držby a její ochrany, které je založeno na prvorepublikové koncepci. Vzhledem k tomu, že se jedná o diskontinuitu s pojetím předešlým zk. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění jeho pozdějších novel, budou výklad a aplikace nové právní úpravy značně komplikované. Tato práce pojednává nejprve o teoretickém pojetí držby – tedy o tom, co je předmětem držby, jak držba vzniká, zaniká a jak může být uchována, jaké má znaky, a kdo může být držitelem. Další část práce pojednává o historickém vývoji institutu držby. Poslední část práce je věnována tomu, jak je ochrana držby upravena v zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této části jsou rozebrány charakteristické rysy a povaha řízení o žalobě z rušené držby. Zmíněna je tato problematika i z hlediska úpravy rakouské. Klíčová slova Držba, kvalifikovaná držba, ochrana držby, rušení držby, posesorní a petitorní řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis “Disturbed possession“ deals with the theme of possession and its protection against disturbing. Possession as one of the basic institutes of law has seen several changes in its legal concept on the territory of the Czech Republic in the history. The Civil Code no. 89/2012 Coll. has brought the concept of possession and its protection which is based on the concept of the doctrine of law science from the First republic. As this „new“ concept is discontinous with the previous concept of the Civil Code no. 40/1964 Coll. interpretation and application of this new concept will be rather complicated. This thesis firstly tackles the theoretical concept of possession – i.e. what the object of possession is, how the possession is acquired, lost and retained, what qualities there are of lawful possession, who can be the subject of possession. The second part of the thesis describes the historical development of the concept of possession. The last part of the thesis focuses on how possession is described in Civil Code no. 89/2012 Coll. In this part of the thesis characteristic features and nature of trespass are described. This problematics is also mentioned in the view of the Austrian civil law. Key words: Possession, lawful possession, protection of possession, disturbing possession, civil proceedings – possessory case, judicial proceedings. Název práce v angličtině: Disturbed possession
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Tlapová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Tlapová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Tlapová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 564 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB