velikost textu

Národní muzeum pohledem vybraných médií – možnosti a limity médií jako historického pramene

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní muzeum pohledem vybraných médií – možnosti a limity médií jako historického pramene
Název v angličtině:
National museum – view of media as the possible historical source and its limits
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA
Vedoucí:
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
Id práce:
186810
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARHP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní Muzeum, historické prameny, média, masová média, rozhlas, televize
Klíčová slova v angličtině:
National museum, historical sources, media, massmedia, radio broadcasting, televison
Abstrakt:
Abstrakt Existuje mnoho pramenů, ze kterých je možno čerpat historii Národního muzea. Rovněž je řada studií a monografií týkajících se historie Národního muzea, nicméně žádná z těchto prací nezkoumá média, zvuková či audiovizuální, jako samostatný historický pramen. Média jsou zvláštním pramenem, z něhož lze čerpat specifické a autentické informace o Národním muzeu. Filmové záznamy, stejně jako rozhlasové přinášejí řadu poznatků a doplňují historii Národního muzea. Tato studie zhodnocuje úlohy médií jako informačního zdroje o dějinách Národního muzea spolu s identifikací limitů této pramenné formy. Na základě historiografických postupů a dále metod známých z oblasti mediální vědy bylo prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní analýzy umožněno provést výzkum jedinečných historických pramenů v podobě televizních a rozhlasových záznamů, které přináší poznatky týkající se Národního muzea. Ve vybraném období, kterým je v případě rozhlasových záznamů konec druhé světové války a v televizním vysílání rok 1953 a které je v obou případech vymezeno rokem 1993, je proveden rozbor těchto médií z hlediska jejich využití jako historických pramenů. Ve zkoumaném období byla zjištěna žánrová pestrost, která zejména v televizních pořadech nabídla zpravodajství a publicistiku, naučné, ale i zábavní pořady. Tyto pořady vytvářely prostřednictvím dnes cenných historických pramenů mediální obraz Národního muzea, který je možno popsat jako obraz instituce úzce spojené s národními dějinami, bohatou historií a nezastupitelnou vědeckou platformou.
Abstract v angličtině:
Abstract Are many historical sources from which to draw the history of the National Museum. There are also a number of studies and monographs on the history of the National Museum, however, none of these works look at the media, audio or audiovisual, as a s historical source. The media could be a special source from which specific and authentic information on the National Museum can be drawn. Film records, as well as radio eithet television broadcasting bring a number of insights and complement the history of the National Museum. This study explores the role of the media as an information resource on the history of the National Museum, together with the identification of the limits of this source form. Based on historiographic procedures and methods known in the field of media science, quantitative and qualitative analysis has enabled the research of unique historical sources in the form of television and radio recordings, which brings insights into the National Museum. In the period under review, the genre variety was found, which mainly offered television and news programs, journalism, educational and entertainment programs. Through the valuable historical sources, these programs created a media image of the National Museum, which can be described as an image of an institution closely linked to national history, a rich history and an irreplaceable scientific platform.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA 846 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA 773 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Libor Jůn, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB