velikost textu

Informační vzdělávání studentů distanční a kombinované formy studia v prostředí vysokoškolských knihoven veřejných vysokých škol v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační vzdělávání studentů distanční a kombinované formy studia v prostředí vysokoškolských knihoven veřejných vysokých škol v ČR
Název v angličtině:
Information education of distance students in academic libraries of public universities in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Rudolf Sýkora, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Zadražilová
Id práce:
186794
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační vzdělávání|vysokoškolská knihovna|kombinované studim|distanční studium|veřejné vysoké školy|knihovník pro distanční vzdělávání|integrovaný knihovník
Klíčová slova v angličtině:
information education|academic library|combine education|distance education|public universities|distance education librarian|embedded librarian
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje informačnímu vzdělávání studentů distančního a kombinovaného studia na veřejných vysokých školách v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části práce jsou představeny pojmy související s informačním vzděláváním, charakterizován systém vysokoškolského vzdělávání v České republice a popsána specifika distanční a kombinované formy studia. Teoretická část dále obsahuje kapitolu o informačním vzdělávání studentů distanční formy studia v zahraničí. Praktická část práce popisuje výzkum vzdělávacích aktivit pro studenty distančního/kombinovaného studia na českých veřejných vysokých školách. Výzkum měl formu dotazníkového šetření a obsahové analýzy dokumentů jednotlivých vysokoškolských knihoven. Závěr práce obsahuje shrnutí získaných poznatků a doporučení na zlepšení.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with information education of students of distance and combined study at public universities in the Czech Republic. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first part of the thesis introduces concepts related to information education, characterizes the system of higher education in the Czech Republic and describes the specifics of distance and combined form of study. The theoretical part also contains a chapter on information education of distance learning students abroad. The practical part describes the research of educational activities for students of distance / combined study at Czech public universities. The research forms used in the thesis are questionnaire survey and content analysis of the documents of individual colleges of libraries. The conclusion of the paper contains a summary and recommendations for improvement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Rudolf Sýkora, DiS. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Rudolf Sýkora, DiS. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Rudolf Sýkora, DiS. 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Zadražilová 430 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 155 kB