velikost textu

Bioetika VI - Antikoncepce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bioetika VI - Antikoncepce
Název v angličtině:
Bioethics VI - contraception
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dvořáková
Vedoucí:
PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
186776
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kristýna Dvořáková Školitel: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Název diplomové práce: Bioetika VI – Antikoncepce Cíl: Vytvořit základní přehled bioetiky, jejich východisek a principů. Zpracovat přehled současně používaných antikoncepčních metod. Co nejvíce přiblížit problematiku antikoncepce z bioetického pohledu. Hlavní poznatky: V diplomové práci jsme se zabývali problematikou bioetiky, bioetickými principy a zejména problematikou antikoncepce. Především jsme se zaměřili na východiska bioetiky, její principy a propojení s náboženskými směry. Dále jsme utvořili přehled antikoncepčních metod, jejich historii, vývoj a výzkum metod nových. Zpracovali jsme dostupné statistické údaje o používání antikoncepce v České republice a ve světě. Další část práce popisuje bioetické aspekty používání antikoncepce. A v závěru jsme se věnovali pohledům jednotlivých náboženských směrů na antikoncepci. Zjistili jsme, že katolická církev uznává pouze přirozené metody plánování rodičovství. Názory ostatních náboženských směrů jsou nejednotné. Některé přikládají důraz na soulad činů a svědomí člověka, jiné akceptují metody zabraňující početí, avšak zásah do již existujícího plodu zakazují. Závěry: V současné době existuje mnoho různých antikoncepčních metod, s různou mírou spolehlivosti a rizikovosti. Důraz by měl být kladen na dobrou informovanost budoucích i současných uživatelů antikoncepce. Informace by měly zahrnovat přínosy i rizika jejího používání a také mechanismus, jakým daná metoda působí. Důležité je poskytnout prostor pro svobodné rozhodnutí každého jedince na základě těchto informací a respektovat názory všech, včetně příslušníků náboženských směrů. Klíčová slova: etika, bioetika, východiska bioetiky, principy bioetiky, bioetika a náboženství, antikoncepce, metody antikoncepce, regulace porodnosti, legislativa, bioetické aspekty používání antikoncepce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of biological and medical sciences Kristýna Dvořáková Supervisor: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Title of diploma thesis: Bioethics VI – Contraception Background: To create basic overview of bioethics and its resources and principles. To summarize the contemporary contraceptive methods. To analyze the problematics of contraceptives from bioethical perspective as thoroughly as possible. Main findings: In the Diploma Thesis, we have studied the problematics of bioethics, bioethical principles and mainly the problematics of contraceptives. We were focused mostly on the ideas behind bioethics, its principles and connections to religious doctrines. Moreover, we summarized the contraceptive methods, its history, development and research of the new methods. We compiled available statistics data about the usage of contraceptives in the Czech Republic and across the world. Next part of the Thesis describes the bioethical aspects of contraceptives usage. We concluded with the focus on the religious perspectives on contraceptives. We discovered that the Catholic church acknowledges only the naturally planned parenthood. The perspectives of other religious beliefs vary. Some emphasize the harmony of man’s actions and conscience, others accept methods of conception prevention but forbid the intervention to the existing fetus. Conclusions: In current era, there exist many different contraceptive methods with various levels of reliability and risk. The emphasis should be on the information access of future and contemporary users of contraceptives. Information should include both advantages and risks of the usage and also the method’s mechanism of function. It is important to create an environment for free decision making of each individual, on the basis of such information, and to respect the opinions of all, including the members of religious belief systems. Keywords: ethics, bioethics, bioethical resources, bioethical principles, bioethics and religion, contraceptives, contaceptive methods, regulation of natality, legislative, bioethical aspects of contraceptive usage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dvořáková 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dvořáková 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dvořáková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB