velikost textu

Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Název v angličtině:
Conformity assessment of the Czech compensation remedy for unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR´s jurisprudence with proposed measures capable of eliminating the identified shortcomings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladimír Pysk
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Id práce:
186766
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropský soud pro lidská práva, průtahy v řízeních, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě, právo na účinný prostředek nápravy, kompenzační prostředek nápravy, nesprávný úřední postup
Klíčová slova v angličtině:
European Court of Human Rights, delays in proceedings, right to the proceedings within a reasonable time, right to an effective remedy, compensation remedy, incorrect administrative procedure
Abstrakt:
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků Abstrakt V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy. Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak bylo doposud zvykem, ale s ohledem na délku řízení o odškodnění a nedostatečnou výši přiznaných náhrad i porušení práva na účinný prostředek nápravy dle jejího článku 13. Z pozice člena pracovní skupiny, která byla vytvořena za účelem zjištění, zda tyto stížnosti odhalují systémový problém vnitrostátní úpravy či praxe, autor seznamuje čtenáře s její činností a závěry. Na podkladě zjištění této pracovní skupiny bylo nakonec přijato několik dílčích, ale významných opatření, od nichž je očekáváno zefektivnění stávajícího prostředku nápravy. V závěrečných pasážích práce autor vyjadřuje své přesvědčení, že provedené změny, byť nepochybně představují posun správným směrem, nejsou dostatečné. Proto formuluje i některé další návrhy opatření, která by mohla napomoci uvést kompenzační prostředek nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení do souladu s relevantní judikaturou Soudu.
Abstract v angličtině:
Conformity assessment of the Czech compensation remedy for unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR’s jurisprudence with proposed measures capable of eliminating the identified shortcomings Abstract In the most general terms, the thesis at hand aspires to assess the compatibility of the Czech compensation remedy for excessively lengthy proceedings with obligations stemming from the European Convention on the Protection of Human Rights. For this purpose, its introductory part is dedicated to duly examining each individual requirement contained in the relevant case-law of the European Court of Human Rights. As a next step, the thesis attempts to acquaint a reader with relevant provisions of the Czech legal order and analyse the functioning of the mechanism designed to provide the victims of judicial delays with compensation in practice. Against this background, it further evaluates the Czech legislation and case-law of the domestic authorities, especially courts, in the light of the applicable European standards. By way of comparison, the author arrives at the conclusion that the existing compensation remedy is marked by various defects which may expose the Czech Republic to the risk of being held responsible, in the proceedings on individual applications, for a violation of its international commitments to which it had voluntarily adhered by ratifying the European Convention. Apart from the afore-said, the thesis describes the contemporary developments in the area which were instigated by a series of applications lodged against the Czech Republic where the applicants no longer assert a mere violation of their right to a proceedings determined within a reasonable time under Article 6 § 1 of the Convention, but at the same time, having regard primarily to the length of the compensation proceedings alone and the insufficient sum of compensation provided, they contend that there has been also a violation of their right to an effective remedy as enshrined in its Article 13. Being a member of a working group set up to ascertain whether these applications reveal systemic defects of either domestic law or judicial practice, the author strives for presenting to a reader its activities and conclusions. On the basis of the working group’s findings there have been adopted several partial but important measures supposed to streamline the existing remedy. In the concluding passages of the thesis, its author expresses his conviction that the measures eventually adopted, albeit undoubtedly constituting a shift towards a right direction, are not in themselves sufficient. That is the reason why he formulates some other measures that could help to put the compensation remedy for excessively lengthy proceedings in compliance with the European Court’s relevant jurisprudence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Pysk 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Pysk 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Pysk 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Kryska, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB