velikost textu

Právní rámec řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v České republice a ve Francii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní rámec řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v České republice a ve Francii
Název v češtině:
Právní rámec řešení sporů z mezinárodního ochodního styku v České republice a ve Francii
Název v angličtině:
Legal framework of international trade disputes resolution in the Czech Republic and in France
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Fuchsová, Ph.D.
Id práce:
186765
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku - autonomie vůle stran -mezinárodně příslušný soud - dohody o volbě soudu - alternativní způsoby řešení sporů - rozhodčí řízení - mediace
Klíčová slova v angličtině:
International trade disputes resolution - autonomous will of parties - internationally competent court - choice of court agreement - alternative methods of disputes resolution - arbitration proceedings - mediation
Abstrakt:
PRÁVNÍ RÁMEC ŘEŠENÍ SPORŮ Z MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO STYKU V ČESKÉ REPUBLICE A VE FRANCII Srovnávací studie právní úpravy v České republice a ve Francii se zdůrazněním hlediska rozsahu a limitů autonomie vůle stran při řešení sporů ANOTACE V souvislosti s významným a nadále vzrůstajícím rozvojem mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráce dochází k logickému a přímo úměrně vzrůstajícímu jevu, a to je vznik a nutnost řešení sporů, které z dané spolupráce a obchodních vztahů vyplynou. Tato práce se zaměřuje na konkrétní segment daných vztahů - na řešení majetkových sporů, které z mezinárodního obchodního a hospodářského styku vznikají na soukromoprávní úrovni mezi podnikateli a kde jsou jakýmkoliv způsobem dotčeny teritoria, resp. jurisdikce, resp. právní řády dvou konkrétních států, a to Francie a České republiky. Cílem práce je zkoumat rozsah autonomie vůle, kterou strany mohou v rámci různých způsobů řešení sporů uplatnit a upozornit na její limity dané příslušnou právní úpravou. Právě s ohledem na hlavní kritéria zkoumání - rozsah a limity autonomie vůle stran při řešení jejich sporů - se autorka podrobněji věnuje třem rozdílným způsobům řešení sporů s tím, že každý ze zkoumaných způsobů byl zvolen podle rozsahu autonomie vůle, kterou stranám umožňuje. Soudní řízení s mezinárodním prvkem před obecnými soudy, mezinárodní rozhodčí řízení či mediace řešící přeshraniční spory - každý z těchto institutů, v sestupném řazení, slevuje z nároků na omezení svobodné vůle stran při ovlivnění druhu, průběhu a výsledku řešení mezi nimi vzniklého sporu. Každý ze zkoumaných způsobů vykazuje určitou typizaci v dané kategorii. Při použití metody komparace práce upozorňuje na rozdíly v právní úpravě, které jsou pro strany relevantní při aplikaci práva EU, právních předpisů Francie a České republiky. Účelem práce je nejen teoreticko-právní rozbor jevů a jejich analýza, ale i jejich srovnání z hlediska praktických dopadů projevu autonomie stran na řešení sporů.
Abstract v angličtině:
LEGAL FRAMEWORK OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES RESOLUTION IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FRANCE Comparative study of legal regulation in the Czech Republic and in France with emphasis on point of view of extent and limits of parties’ autonomous will within dispute resolution ABSTRACT In relation to an important and continuously increasing growth of international trade and economic cooperation, a logic and proportionally increasing fact occurs, namely the existence and necessity of resolution of disputes arising out of such cooperation and business relationships. This dissertation focuses on specific area of such relations – on solution of property disputes in international trade and business relations arising out on private law basis between entrepreneurs and which affect in any manner the territories, more precisely the jurisdictions and the legal orders of two particular states, and that of France and the Czech Republic. The aim of the dissertation is to examine the extent of autonomous will, which the parties may assert within various methods of disputes resolution and to notify of its limits set by the respective legal regulation. Considering namely the main criteria of examination – i.e. the extent and limits of autonomous will of the parties within the dispute resolution – the author concentrates more deeply on three different methods of disputes resolution whereas each of the examined methods was chosen in respect of the extent of autonomous will the parties may assert. The court proceedings with an international element held by general courts, international arbitration or mediation resolving cross-border disputes – each of these institutes, in descending order, lowers sights for a limitation of the free will of the parties in respect of the influence on the method, course and result of resolution of their dispute. Each of the examined methods shows certain standardization in the respective category. By using the comparison method, the dissertation points out the differences between the legal regulations, which are relevant for the parties when applying the EU law, the legal regulations of France and of the Czech Republic. The aim of the dissertation is not only a theoretic-legal analysis of facts but also their comparison from the point of view of practical impacts of the expression of the parties’ autonomy on disputes resolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Fuchsová, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Fuchsová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Fuchsová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB