velikost textu

Přechod pozůstalosti na dědice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechod pozůstalosti na dědice
Název v angličtině:
Transfer of inheritance to heirs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Teodora Svejkovská
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
186761
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozůstalost, dědictví, dědic, dědické právo, řízení o pozůstalosti
Klíčová slova v angličtině:
inheritance, decendent´s estate, heir, law of inheritance, probate proceeding
Abstrakt:
PŘECHOD POZŮSTALOSTI NA DĚDICE Abstrakt Cílem této rigorózní práce je vysvětlit problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. V úvodu jsou definovány jednotlivé kapitoly této práce. Hlavní pozornost je zaměřena na současnou právní úpravu přechodu pozůstalosti na dědice obsaženou v § 1670 - § 1713 současného občanského zákoníku. Pro lepší pochopení vybraného tématu je nejprve obecně charakterizována pozůstalost a dědictví. Dále jsou vysvětleny jednotlivé stěžejní pojmy, které se problematiky přechodu pozůstalosti na dědice týkají. Jedná se tak o správu pozůstalosti, správce pozůstalosti a jeho práva a povinnosti, předmět správy pozůstalosti, volné nakládání s majetkem, rozdíly mezi prostou a plnou správou pozůstalosti. Pojednáno je i o soupisu pozůstalosti, jeho účelu, nařízení, hrazení nákladů, nahrazení, neúplném soupisu a problematice postavení věřitelů. Zmíněna je i závěra pozůstalosti a způsoby rozdělení pozůstalosti, na základě poslední vůle zůstavitele, určení třetí osoby, dohody dědiců, rozhodnutí soudu, s tím související vypořádání mezi dědici a rozdělení pohledávek a dluhů. Velmi detailně je řešena problematika dluhů v rámci přechodu pozůstalosti na dědice. Jsou vysvětleny právní účinky výhrady soupisu, práva věřitelů, odmítnutí dědictví, odloučení pozůstalosti a další pojmy vztahující se k dluhům postihujícím dědice. Ačkoliv je práce zaměřena převážně hmotně právně, je alespoň stručně popsáno samotné řízení o pozůstalosti a nabytí dědictví, neboť s přechodem pozůstalosti na dědice i tato problematika úzce souvisí. Pozornost je v malé míře věnována také zcizení dědictví, právnímu institutu, který v současném občanském zákoníku bezprostředně navazuje na právní úpravu přechodu pozůstalosti na dědice. Okrajově je charakterizován i poměrně nový právní institut, evropské dědické osvědčení včetně jeho praktického využití. Zmíněna je dále souvislost přechodu pozůstalosti na dědice se svěřenským fondem, institutem zakotveným v současném občanském zákoníku. Pro srovnání právní úpravy přechodu pozůstalosti na dědice v zahraničí je v poslední kapitole věnována pozornost právní úpravě této problematiky v Německu a v Rakousku. Závěrem je zhodnocena právní úprava platná v České republice a jsou navrženy úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
TRANSFER OF INHERITANCE TO HEIRS Abstract The aim of the rigorosum thesis is to clarify the issue of transfer of inheritance to heirs. Particular chapters of the thesis are defined at the beginning. Main attention is given to the current regulation of transfer of inheritance to heirs set in § 1670 – § 1713 of the current Czech Civil Code. First of all, the inheritance and the decendent´s estate are characterised for a better understanding of the chosen topic. Particular key terms related to the issue of transfer of inheritance to heirs are explained then. The administration of inheritance, the administrator of inheritance, his rights and duties, subject of administration of inheritance, free disposal of property, differences between simple and full administration of inheritance are mentioned. The inventory of inheritance, its aim, order, reimbursement of expenses, substitution, and incomplete inventory of inheritance and the issue of status of creditors is discussed as well. The closure of inheritance and the way of distribution of inheritance based on last will of decedent, determination of third person, agreement between heirs, decision of court, related settlement of heirs and allocation of claims and debts is analysed later. The issue of debts related to the transfer of inheritance to heirs is solved in a great detail. Legal effects of inventory´s reservation, rights of creditors, refusal of inheritance and separation of inheritance, and also other concepts related to debts befalling heirs are solved very detailed. Eventhough the thesis is mainly focused on substantive law, the own probate proceeding is briefly described because the issue is closely related to the topic of transfer of inheritance to heirs. Marginal attention is given to the alienation of decendant´s estate, legal institute regulated in Czech Civil Code following the legal regulation of transfer of inheritance to heirs. A quite new legal instrument, The European Certificate of Succesion, is also peripherally characterised with its practical application. The relation between transfer of inheritance to heirs and Trust Fund, legal institute regulated in the current Czech Civil Code is mentioned further. The attention in the last chapter is given to the legal regulation of transfer of inheritance to heirs in Germany and Austria. These two European countries provide an interesting comparison. Finally, the actual legislation in the Czech Republic is evaluated and considerations de lege ferenda are suggested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Teodora Svejkovská 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Teodora Svejkovská 211 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Teodora Svejkovská 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB