velikost textu

Úloha ředitele školy v procesu managementu změny školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha ředitele školy v procesu managementu změny školy
Název v angličtině:
The role headmaster in the change management process of the school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Kohoutová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Trunda
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
186750
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
změna, řízení změny, role ředitele školy, společné vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
change, change management, role of the school headmaster, inclusive education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá rolí ředitele školy v procesu managementu změny a je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává o problematice managementu změny. Vymezuje příčiny změny, její fáze, proces, ale také to, jak se změna řídí a co je s tím spojeno. Další kapitoly se zaměřují na řízení změny v oblasti školství, především z pohledu ředitele školy. Závěr teoretické části se věnuje změně zavedení společného vzdělávání. Cílem výzkumné části je zjistit, jaké role sehráli ředitelé základních škol v Ústeckém kraji v procesu managementu změny zavedení společného vzdělávání. K výzkumnému šetření byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, technika dotazování. Výsledky například ukázaly, že většina ředitelů škol necítí změnu zavedení společného vzdělávání jako potřebnou ani dobře připravenou. Většina ředitelů má také pocit, že svým zaměstnancům poskytují prostor podílet se na řízení změny a jsou ochotni se svými zaměstnanci diskutovat, zajímají je jejich názory na změnu. Z výsledků také vyplynulo, že se v průběhu změny nejvíce věnovali roli manažera, vykonavatele, nebo všem třem rolím současně (role lídra, manažera a vykonavatele). KLÍČOVÁ SLOVA změna, řízení změny, role ředitele školy, společné vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This final thesis deals with role of the headmaster in process of change and is divided into theoretical and research part. Theoretical part is about problematics of change management. It defines causes of change, its phases, process and how is the change managed and all connecting issues. Other chapters focus on change management in education, especially from headmaster’s point of view. Conclusion of the theoretical part focuses on inclusive education change implementation. Goal of the research part is to find out, what kind of roles did headmaster’s in Ústecký region held within the process of change due to inclusive education implementation. For the research itself, quantitative method was chosen with the questioning technique. Results showed for example that most of the headmasters doesn’t feel change due to inclusive education implementation as required or well prepared. Most of the headmasters also feel, that they give enough space for their employees to participate in change management and they are willing to discuss their opinions on this change with them. Results also showed, that headmasters mostly took the manager’s, executive’s or all three roles at the same time (leader, manager and executive) during the change process. KEYWORDS change, change management, role of the school headmaster, inclusive education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kohoutová 2.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kohoutová 435 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kohoutová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kohoutová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Trunda 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB