velikost textu

Kristus a spása člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kristus a spása člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers
Název v angličtině:
Christ and Salvation of Man in the Theology of St. Hilary of Poitiers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Ján
Školitel:
Doc. ThDr. Martin Wernisch
Oponenti:
prof. Pavel Ambros, Th.D.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
18675
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin (27-CD)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Historická teologie a teologie náboženství (HTTN)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
28. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená práce "Kristus a spása člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers" se zabývá theologickým myšlením představitele vrcholné latinské patristiky sv. Hilaria z Poitiers, konkrétně jeho christologií a soteriologií. Práce je dělena na dvě části. v první části, která je věnována předexilnímu období, je provedeno zkoumání christologické a soteriologické nauky, jak ji sv. Hilarius předkládá ve svém díle Commentarius in evangelium Matthei. Druhá část věnovaná poexilnímu období působení sv. Hilaria se zabývá zvoleným tématem na stránkách jeho vrcholného díla De Trinitate. Cílem práce je nejenom představit christologickou a soteriologickou nauku sv. Hilaria, ale také pokusit se objasnit některé její problematické aspekty a to pomocí zkoumání těchto aspektů v širším kontextu starověké theologie a v dílech ostatních církevních Otců. Na závěr práce je předložena krátká studie o pneumatologii De Trinitate, jejímž cílem je osvětlit způsob, jakým sv. Hilarius pracuje s pojmem Duch Svatý. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The submitted study „Christ and Salvation of Man in the Theology of St. Hilary of Poitiers“ deals with the theological teaching of St. Hilary of Poitiers, the representative of the Golden Age of the Latin Patristics, especially with his Christology and Soteriology. The study is divided into two parts. The christological and soteriological teaching presented in his work Commentarius in evangelium Mattheiy is examined in the first part which is dedicated to the period before St. Hilary´s exile. The second part discussing the period after his exsile, deals with the chosen theme in his masterpiece De Trinitate. The aim fo this work is not only to present St. Hilary´s teaching on Christology and Soteriology but also to clarify some of its problematical aspects by examining them in the wide context of the Patristic theology. The short study about the Pneumatology of De Trinitate is attached in the end of the work. Its purpose is to make clear how St. Hilary uses the notion of the Holy Spirit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Ján 32.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Ján 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Ján 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Pavel Ambros, Th.D. 4.67 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 718 kB