velikost textu

Water quality and the assessment of anthropogenic pollution in the sediments of the Elber River oxbow lakes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Water quality and the assessment of anthropogenic pollution in the sediments of the Elber River oxbow lakes
Název v češtině:
Kvalita vody a vyhodnocení antropogenního zenčištění sedimentů fluviálních jezer Labe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Beranová
Vedoucí:
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petra Havlíková, Ph.D.
Id práce:
186732
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kvalita vody, znečištění sedimentů, fluviální jezera, těžké kovy, antropogenní znečištění
Klíčová slova v angličtině:
water quality, sediment contamination, fluvial lakes, heavy metals, anthropogenic pollution
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na zhodnocení kvality vody a antropogenního znečištění sedimentů ve starých ramenech Kozelská tůň a Vrť středního toku Labe. Stará říční ramena jsou významnými ekosystémy, ve kterých se může ukládat velké množství znečištěného materiálu. Tato kontaminace může pocházet z průmyslových zdrojů znečištění především z 2. pol. 20.století. Fluviální jezera také dokladují změny trasy koryta řeky a přispívají ke zvýšení stability říčního ekosystému. Výzkum Kozelské tůně byl zvolen především kvůli poloze tohoto jezera, které se nachází v blízkosti areálu Spolana Neratovice, a.s., která v minulosti představovala největší zdroj labského znečištění. Tento výzkum zahrnoval batymetrické měření, pravidelné odečítání vodních stavů, měsíční analýzy chemických a fyzikálních parametrů vody v období od prosince 2016 do listopadu 2017. Okrajovou část práce představovala také mikroskopická analýza fytoplanktonu a zooplanktonu. Další část výzkumu zahrnovala zrnitostní analýza sedimentů a stanovení koncentrace kovů a arsenu v sedimentech ve frakci 20 µm. K výluhu sedimentů byl kromě rozkladu lučavkou královskou použit i celkový rozklad. Hodnocení kvality povrchové vody v jezerech prokázalo zvýšené koncentrace N-NO3. Obsah N-NH4 ve vodě byl v Kozelské tůni i v jezeře Vrť nejvyšší ze všech porovnávaných fluviálních jezer Polabí. Z mikroskopické analýzy planktonu vyplynulo, že v jezerech se nachází převážně druhy, které se běžně vyskytují v eutrofních vodách. Z hlediska kontaminace sedimentů byly nejvyšší koncentrace stanovovaných prvků zjištěny především v Kozelské tůni, což potvrdilo hypotézu o šíření průmyslové kontaminace z blízkých zdrojů znečištění (Spolana, a.s. v Neratovicích) za povodní pravděpodobně i proti proudu řeky, jak bylo zaznamenáno např. za povodně v roce 2002. Naopak sedimenty jezera Vrť byly kontaminovány méně, neboť se zde pravděpodobně uplatnil vliv Jizery, která znečištění zředila. Z hlediska kontaminace sedimentů byla nejvyšší míra znečištění zaznamenána v případě stříbra a kadmia. Jak výzkum prokázal, kontaminované sedimenty fluviálních jezer představují v řadě lokalit v Polabí staré antropogenní zátěže, které mohou být během povodní remobilizovány a kontaminovaný materiál tak může představovat sekundární zdroj znečištění.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, water quality and the assessment of anthropogenic pollution in the sediments of the middle course of the Elbe River oxbow lakes Kozelská and Vrť were studied. It is widely accepted that the oxbow lakes are extremely significant ecosystems, However, a large amount of contaminated material may deposit in these lakes. The pollution probably comes from industrial sources of contamination from the second half of the 20th century. In addition, the oxbow lakes show the development of the riverbed, and contribute to the stability of the river ecosystem. The research of Lake Kozelská was chosen especially to its proximity to the chemical factory Spolana in Neratovice, which used to be the biggest source of pollution of the Elbe River. The research included bathymetric measurements, regular observations of hydrological regime, monthly analysis of chemical and physical parameters of water in the period from December 2016 to November 2017, and marginally microscopic analyses of phytoplankton and zooplankton species too. The next part of this research included grain analysis and determination of metal and arsenic concentrations in the sediment fraction of 20µm using Aqua Regia leaching and total decomposition as well. Concerning water quality assessment, these lakes were characterized by higher contents of N-NO3. Water in Lake Kozelská and Vrť contained the highest concentration of N-NH4 among the compared oxbow lakes in the middle course of the Elbe River. Concerning plankton analysis, species occurring in eutrophic reservoirs were found there. From the point of view of sediment contamination in the surveyed cut lakes, the highest concentrations of measured elements were determined mainly in Lake Kozelská, which confirmed the hypothesis of the spread of industrial contamination from nearby sources of pollution (Spolana, as in Neratovice) probably also upstream during floods, as reported, for example, in 2002. On the contrary, the sediments of Lake Vrť lake were less contaminated probably due to the impact of the Jizera River, which could dilute the pollution. Generally, the highest level of contamination was determined in cases of silver and cadmium in the sediments of most of the selected oxbow lakes of the Elbe River. As the research confirmed, at majority of localities in the middle course of the Elbe River, the contaminated sediments of the oxbow lakes represent old anthropogenic loads, which can be remobilized during floods, and this material can represent a secondary source of pollution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Beranová 7.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Beranová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Beranová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Havlíková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 154 kB