velikost textu

Sociální poznávání pomocí koní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální poznávání pomocí koní
Název v angličtině:
Horse assisted social cognition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Plischková
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Martina Komárková
Mgr. Kateřina Čapková
Id práce:
186700
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální poznávání – hiporehabilitace - aktivity s využitím koní - přirozená komunikace s koněm
Klíčová slova v angličtině:
social cognition - horse assisted activities - equine assisted therapy - horsemanship
Abstrakt:
Anotace k diplomové práci Sociální poznávání pomocí koní Adéla Pfannová LS 2017 Sociální poznávání je oblast psychologie, která zkoumá to, jak lidé vnímají druhé, sebe sama, vztahy, události a jiná působení – tedy své sociální okolí. Zlepšování dovedností, které se sociálního poznávání týkají, je přínosné pro různé oblasti života člověka, i pro společnost. Může docházet například k rozvoji prosociálního chování jedince, dovedností spolupráce, snížení agresivity nebo ke snížení stereotypizace ostatních. Tyto schopnosti je možné cvičit také za pomoci aktivit s koňmi, což předkládám v této práci. Na základě inspirace přístupu přirozené komunikace s koněm či vědeckého směru Equitation Science je možné snažit se o porozumění koňské perspektivě, která je zásadně odlišná od té lidské. Koně jsou sociální zvířata, jsou také velmi citliví na signály okolí a jsou rychlí v odpovědích na ně. Díky tomu, že přirozeně žijí v hierarchii stáda, se snaží vyjasňovat vzájemné sociální pozice i s člověkem. To nutí člověka k uvědomění jeho momentálního umístění v hierarchii a k případné komunikaci o jeho změně. Kůň na člověka působí komplexně a může proto ovlivnit všechny oblasti jeho osobnosti, které popisuji jako bio-psychosociálně-spirituální. Koňské pozitivní vlivy na člověka je možné užívat k terapii a léčbě v oboru hiporehabilitace, na rozvoj sociálního poznávání u dětí je možné se soustředit například při Aktivitách s využitím koní.
Abstract v angličtině:
Summary of Diploma Thesis Social Cognition with horse‘s assistance Adela Pfannova 2017 Social Cognition is an area of psychology, which evaluates how people perceive others, relations and events in their social environment. Improving skills in this area is beneficial for different parts of life of a person and for the whole society. Consequences can be the development of prosocial behaviour, collaboration, and decrease in aggressive behaviour and in perceiving people through stereotypes. These skills can be improved with Equine Assisted Activities, which I further write about in this Thesis. With the inspiration of Natural horsemanship or Equitation Science, it is possible to try to understand horse’s cognition, which differs a lot from human perspective. Horses are social animals, which are sensitive for signals from their environment and quick in responses to them. Because they are naturally living in herd hierarchy, they are trying to clear social positions with humans as well. That makes humans to realize their current place in hierarchy and to communicate it. Horse’s influence on people is complex and it can affect all parts of their personality, which I describe as bio- psychosocial-spiritual. It is possible to use horse’s positive effect for Treatment or Therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Plischková 975 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Plischková 282 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Plischková 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Plischková 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Komárková 2.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Čapková 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 647 kB