velikost textu

Paleoenvironmentální rekonstrukce mladšího dryasu na základě fosilních pakomárů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paleoenvironmentální rekonstrukce mladšího dryasu na základě fosilních pakomárů
Název v angličtině:
Palaeoenvironmental reconstruction of the Younger Dryas based on fossil chironomids
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Skurčáková
Vedoucí:
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Oponent:
Peter Bitušík
Id práce:
186699
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladší dryas, Chironomidae, teplotní rekonstrukce, Černé jezero
Klíčová slova v angličtině:
Younger Dryas, Chironomidae, reconstruction of temperature, Černé Lake
Abstrakt:
Abstrakt Závěrečný stadiál poslední doby ledové – mladší dryas (12 650 – 11 500 cal yr BP) – je ze sedimentů evropských jezer relativně dobře popsaný, ve střední Evropě však studie, které by se zabývaly jeho průběhem, zcela chybí. Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem tento stadiál probíhal ve střední Evropě, a to na základě sedimentového profilu z Černého jezera na Šumavě. Ke klimatické rekonstrukci byly využity subfosilní zbytky pakomárů, pomocí kterých lze s využitím švýcarsko-norského modelu zrekonstruovat původní průměrnou červencovou teplotu. Provedena byla také geochemická analýza, která určila intenzitu eroze, úživnost jezera a jeho zdroje organických látek. Pro doplnění informací o povodí byla využita také pylová analýza. V sedimentu byly identifikovány tyto klimatické výkyvy: starší dryas (13 583 – 13 394 cal yr BP), Alleröd (13 394 – 12 383 cal yr BP), mladší dryas (12 383 – 11 394 cal yr BP) a raný holocén (11 394 – 11 138 cal yr BP). Nepodařilo se signifikantně prokázat přítomnost dvou fází mladšího dryasu, nicméně interpretace izotopického signálu naznačuje, že první polovina této chladné oscilace mohla být sušší. Rekonstruované teploty se pohybovaly v rozmezí od 8,30 až 10,31 °C. Průměrné hodnoty pro období staršího dryasu byly 8,92 °C, Allerödu 9,61 °C, mladšího dryasu 9,17 °C a raného holocénu 10 °C. Rekonstruovaná teplota po celém průběhu křivky kolísala, což odpovídá nestálému pozdně glaciálnímu klimatu. Dominantními druhy pakomárů byli v téměř celé sledované části profilu profundální druhy Micropsectra radialis- type, Heterotrissocladius grimshawii-type a Procladius sp., které byly doprovázeny druhy litorálními, hojnými především v úsecích profilu odpovídajících Allerödu a ranému holocénu. Během mladšího dryasu tyto druhy téměř vymizely. Černé jezero bylo v pozdním glaciálu ultraoligotrofní až oligotrofní, a minimálním množstvím organické hmoty v sedimentu (0,48 – 2,84 % Corg) a dobře prokysličeným hypolimniem. Klíčová slova: mladší dryas, Chironomidae, teplotní rekonstrukce, Černé jezero
Abstract v angličtině:
Abstract The final stadial of the last glacial – Younger Dryas (12 650 – 11 500 cal yr BP) is relatively well described in sediments of European lakes, however research related to its progress in Central European area is missing. The goal of this thesis was to examine progress of this stadial based on sediment core from Černé Lake at Šumava (Czech Republic). To reconstruct climatic conditions, sub-fossil remains of Chironomidae was used. The air July temperature was estimated using Swiss-Norwegian model. Geochemical analysis was performed to determine intensity of erosion, trophic status of the lake, and sources of its organic matter. To complete information about catchment, pollen analysis was performed. Following climatic events were identified in the sediment: Older Dryas (13 583 – 13 394 cal yr BP), Alleröd (13 394 – 12 383 cal yr BP), Younger Dryas (12 383 – 11 394 cal yr BP) a Early Holocene (11 394 – 11 138 cal yr BP). Presence of two phases of Younger Dryas was not significantly proven, nevertheless, the isotope composition suggests, that the first half of this oscillation was drier. Reconstructed temperature ranged between 8,30 and 10,31°C. The mean temperature for Older Dryas event was 8,92 °C, for Alleröd 9,61 °C, Younger Dryas 9,17 °C and Early Holocene 10,00 °C. Reconstructed temperature exhibited distinct oscillations, which corresponds to unstable late glacial climate. Dominant species of Chironomidae were almost entirely profundal taxa Micropsectra radialis-type, Heterotrissocladius grimshawii-type a Procladius sp. Litoral species were also present namely in core parts corresponding to Alleröd and Early Holocene. During Younger Dryas these species almost disappeared. Černé Lake was oligotrophic, with minimum content of organic matter in sediment (0,48 – 2,84 % Corg), and with well oxygenated hypolimnium. Key words: Younger Dryas, Chironomidae, reconstruction of temperature, Černé Lake
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Skurčáková 3.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Skurčáková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Skurčáková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Skurčáková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta Peter Bitušík 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 153 kB